ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2020/3

 • Enkonduko (Mireille GROSJEAN) p.3
 • Mireille GROSJEAN: Pri VEKI ĝenerale p.4
 • Miaj impresoj pri VEKI (Carlos OLIVEIRA, Sylvia HÄMÄLÄINEN) p.7
 • Vicente MANZANO-ARRONDO: Esperanta Strategio en Universitatoj p.8
 • Instruspertoj (Notoj okaze de vidbabilejo libera) (M.G.) p.16
 • Ideoj naskiĝas per diskutoj: oni ne povas esti genia sola (M.G) p.17
 • Valoro de kantado kadre de instruado p.18
 • Monika MOLNAR: Kantoj kaj Kajto en la instruado - konkrete en nia lernejo p.20
 • Biografioj de niaj novaj Honoraj Membroj: Germain Pirlot, Zlatko Tišljar p.23
 • Esperanto en maŝin-ŝipkonstrua lernejo en Rijeka (DELAČ-PETKOVIĆ, ŠTIMEC) p.28
 • Babiligilo (Mireille GROSJEAN) p.31
 • Anoncoj p.31
 • El la landoj kaj sekcioj (AR, CN, DE, HU) p.32
  • Argentino: Forpasis TERESITA INES ALANIS
  • Ĉinio: Finiĝis reta E-kurso por publiko en Ĉinio (raportis Arko)
  • Germanio: „Pionira” Esperanto-kurso en Frankfurto (Martin PTASINSKI)
  • Hungario Ŝanĝo en la lingvoekzamenaj postuloj en Hungario kaj iliaj sekvoj (Palma CSISZÁR-SALOMON)
 • Informoj pri ILEI, redakciaj informoj p.37

Sur la titolpaĝo: Kantoj en la instruado (vd. la artikolon de Monika Molnar sur p. 20)
Sur la interna dorskovrilo estas du fotoj: supre: Malferma parolo de Mireille Grosjean dum VEKI; malsupre: Elena Nadikova prezentas la rusan lingvon dum VEKI
Sur la dorskovrilo: podiaj diskutoj kun la redaktoro de Juna Amiko kaj tiu de IPR dum VEKI

REDAKCIAJ INFORMOJ
Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc CUFFEZ, Elisabethlaan 295, BE-8400 Oostende. Teknika helpo: Stano MARČEK. Presado: Alfaprint, Martin, Slovakio. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, jozefo.nemeth@gmail.com, www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530. Peranto de ILEI kadre de LIBE (Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj): Olena Poshivana, amatalena@ukr.net. La revuo estas rete aŭskultebla por vid-handikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE BEVERWIJK, Nederlando, moerbeekr@gmail.com.

Ni fermis la nunan numeron la 15-an de aŭgusto 2020, redaktofino por la sekva numero: la 31-an de oktobro 2020.

Jozefo Németh, redaktoro