ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2020/4 (Jarkolekto 50)

Redakta komitato: József Németh (red.), Mireille Grosjean, Luigia Oberrauch Madella, Ahmad Reza Mamduhi, Rob Moerbeek
Kunlaborantoj de la aktuala numero: Ivan Eidt Colling, Nina Danylyuk, Renato Corsetti, Federico Gobbo, Mireille Grosjean, Byelongo Elisée Isheloke, Stefano Keller, Katalin Kováts, Alessandra Madella, Vicente Manzano-Arrondo, Sébastien Moret, Carlos Oliveira, Germain Pirlot, Martin Ptasinski, A. Giridhar Rao, Spomenka Štimec

ENHAVO

 • Enkonduko (Mireille GROSJEAN) p.3
 • Sébastien MORET: Kelkaj pripensoj pri la venko de Esperanto p.4
 • Mireille GROSJEAN: Planeda pripenso p.17
 • A. Giridhar RAO: Plurlingva edukado en Barato: taskoj kaj defioj p.23
 • Mireille GROSJEAN: Ĉu dezirinda kvara povo? p.27
 • Alessandra MADELLA: Savu la planedon kun la nova Esp-a stelulo: kungfua kunikleto p.30
 • Problemo kun la Multlingva Akcelilo (MLA): parte kritikinda enhavo (Mireille GROSJEAN) p.34
 • ILEI-ESF-UEA-Laborgrupo pri Esperanto kaj Universitato (R. CORSETTI k.a.) p.36
 • Nina DANYLYUK: Interlingvistiko kaj esperantologio en la universitata Esperanto-centro en Ukrainio p.40
 • Federico GOBBO: Ses difinoj serĉantaj fakon: interlingvistiko en la nova jarmilo p.48
 • Anoncoj p.48
  - Frukto de VEKI (Mirejo GROSJEAN)
  - EKO apartenas ankaŭ al ILEI (Stefan MACGILL)
  - Tri juveloj (Mirejo GROSJEAN)
 • Omaĝe al Zlatko Tišljar – Pajo (1945-2020) (Spomenka ŠTIMEC) p.51
 • Informoj pri ILEI, redakciaj informoj p.53

REDAKCIAJ INFORMOJ
Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc CUFFEZ, Elisabethlaan 295, BE-8400 Oostende. Teknika helpo: Stano MARČEK. Presado: Alfaprint, Martin, Slovakio. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, jozefo.nemeth@gmail.com, www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530.
Peranto de ILEI kadre de LIBE (Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj): Olena Poshivana, amatalena@ukr.net. La revuo estas rete aŭskultebla por vidhandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE BEVERWIJK, Nederlando, moerbeekr@gmail.com.

Ni fermis la nunan numeron la 31-an de oktobro 2020, redaktofino por la sekva numero: la 15-an de januaro 2021.

Atentu, estas novaj kotizoj!
Membreco kaj pagado por diversaj servoj
Membreco kostas 25 € en A-landoj (laŭ la malnova UEA-difino), 12,50 € en B-landoj kaj 2 € en C-landoj, kun ricevo de 4 numeroj de IPR jare. Kun aliro nur al la reta versio de IPR membreco kostas 12,50 € por la A-landoj, 6,25 € por la B-landoj kaj 1 € por C-landoj. Supera membro estas tiu ILEI-membro, kiu mendas paperan IPR kaj paperan Juna Amiko (JA). Tio kostas por A-landanoj 40 € kaj por B-landanoj 22,50 €. Abono de JA papera kostas 18 € en A-lando, 13 € en B-lando. Abono de JA reta kostas 11 € en A-lando, 7 € en B-lando.

Jozefo Németh, redaktoro