ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2021/2 (Jarkolekto 51)

ENHAVO

 • Enkonduko (Mireille GROSJEAN) p.3
 • Philippe PLANCHON: Tipologiaj demandoj kaj perspektivoj rilate al la konstruitaj lingvoj p.4
 • Gražina OPULSKIENĖ: „Kariero” pere de Esperanto p.14
 • Ĉu la parolo de la instruistoj ankoraŭ aŭtoritatas? (Bruno ROBBES, tradukita el la franca de Germain PIRLOT kaj Mireille GROSJEAN ) p.17
 • Svetlana POGORELAJA: Aldoni ĝojon al la vivo – danke al Esperanto. 10-jara laboro p.21
 • Szabolcs SZILVA: Pri kio temas? (recenzo de Rob MOERBEEK) p.24
 • El la landoj kaj sekcioj (CN, HU, IT, PL) p.26
  • Ĉinio: Finiĝis la Esperanto-kurso ĉe la universitato de Nanchang, Ĉinio (Prof. Dr-o GONG Xiaofeng (Arko))
  • Hungario: La unua virtuala asembleo de ILEI-HU (Jozefo NÉMETH)
  • Italio: Carlo BOURLOT, 08.06.1947-20.03.2021 (Fabrizio A. Pennacchietti kaj la estrarkunsido de IIE)
  • Pollando: Nova studgrupo pri Interlingvistiko startos en septembro (edukado.net)
 • La 54-a ILEI-Kongreso en Kotonuo – informoj (JUNG Yuro, Unika) p.31
 • ILEI-Simpoziaj informoj (Radojica PETROVIĈ) p.33
 • Anoncoj p.35
  • ILEI prezentas sin
  • Kanto de la Koloroj (Ronald GLOSSOP)
  • Du libroj el Pollando (Ilona KOUTNY, Ida STRIA kaj Michael FARRIS)
 • Informoj pri ILEI, redakciaj informoj p.37

Sur la titolpaĝo: Philippe PLANCHON (vd. lian ĉefartikolon)
Sur la dorskovriloj: Nova studgrupo pri Interlingvistiko startos en septembro en Poznano, Pollando

REDAKCIAJ INFORMOJ

Redakta komitato: József Németh (red.), Mireille Grosjean, Luigia Oberrauch Madella, Ahmad Reza Mamduhi, Rob Moerbeek

Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc CUFFEZ, Elisabethlaan 295, BE-8400 Oostende. Teknika helpo: Stano MARČEK. Presado: Alfaprint, Martin, Slovakio. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, jozefo.nemeth@gmail.com, www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530.
Peranto de ILEI kadre de LIBE (Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj): Olena Poshivana, amatalena@ukr.net. La revuo estas rete aŭskultebla por vid-handikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE BEVERWIJK, Nederlando, moerbeekr@gmail.com.

Ni fermis la nunan numeron la 15-an de aprilo 2021,
redaktofino por la sekva numero: la 15-an de aŭgusto 2021.

Jozefo Németh, redaktoro