ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2021/3 (Jarkolekto 51)

ENHAVO

 • Enkonduko (Ahmad Reza MAMDUHI) - p.3
 • Ahmad Reza MAMDUHI: VEKI-2, la 54-a ILEI-Kongreso - p.4
  Ahmad Reza MAMDUHI: Okaze de VEKI-2, la 54-a ILEI-Kongreso - p.5
 • Sinprezento de la novaj estraranoj - p.9
 • Mireille GROSJEAN: Bilanco de ok jaroj en la prezida ofico 2013-2021 - p.12
 • Radojica PETROVIĈ: Esperanto en universitataj medioj – nuntempo kaj estonteco - p.16
 • Kungfua Kunikleto sin prezentas dum VEKI2 - Intervjuo al Maximiliano GARCIA, produktanto de la ekologia animacio (Alessandra MADELLA) - p.18
 • La Nacia E-Biblioteko kaj Arkivo de Massa (Enrico Gaetano BORRELLO kaj Alessandro SIMONINI) - p.22
 • Mireille GROSJEAN: Ne okazas lernado sen fido - VK 2021 Tago de la Lernado - p.26
 • El la landoj kaj sekcioj (BG - Esperanto – Renkontiĝo en Plovdiv, Eva-Parashkeva BOYADZHIEVA) - p.29
 • Krystyna GROCHOCKA: Esperanto-Sumoo en lingvolernado - p.30
 • Trezoro Huang Yinbao: Akra disputo pri la angla kiel ĉefa lernobjekto en Ĉinio - p.31
 • Informoj pri ILEI, redakciaj informoj - p.37

Sur la titolpaĝo: Maximiliano Garcia, produktanto de Kungfua Kunikleto (vd. p. 18)
Sur la dorskovrilo: Miguel Herberg kaj Ningna, teamanoj de Kungfua Kunikleto ĉe la Foiro de Infana Libro en Bologna, Italio (vd. p. 18)

REDAKCIAJ INFORMOJ

Redakta komitato: József Németh (red.), Mireille Grosjean, Luigia Oberrauch Madella, Ahmad Reza Mamduhi, Rob Moerbeek

Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc CUFFEZ, Elisabethlaan 295, BE-8400 Oostende. Teknika helpo: Stano MARČEK. Presado: Alfaprint, Martin, Slovakio. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, jozefo.nemeth@gmail.com, www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530.
Peranto de ILEI kadre de LIBE (Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj): Olena Poshivana, amatalena@ukr.net. La revuo estas rete aŭskultebla por vidhandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE BEVERWIJK, Nederlando, moerbeekr@gmail.com.

Ni fermis la nunan numeron la 15-an de aŭgusto 2021,
redaktofino por la sekva numero: la 31-an de oktobro 2021.

Jozefo Németh, redaktoro