ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2021/4 (Jarkolekto 51)

ENHAVO

 • Enkonduko (Ahmad Reza MAMDUHI) p.3
 • Premio Maŭro La Torre (Ahmad Reza MAMDUHI) p.4
 • Estas tre bona ideo partopreni! (A. MADELLA, R. CORSETTI) p.5
 • Ŝtata premio al esperantista lingvisto (Radojica PETROVIĈ) p.7
 • Aldo GRASSINI: Tuŝsenso kaj aliro al artĝuado p.11
 • Teddy NEE, Cesco REALE: IKON - lingvo de ikonoj p.14
 • La aventuroj de Saĝa Steleto kaj de la Mirinda Teamo (A. MADELLA) p.17
 • „La Eta Krokodilo kaj la Verda Stelo” (Alessandra MADELLA) p.20
 • El la landoj kaj sekcioj (FR, HU, IT, JP, HR, PL, CH) p.24
 • Vikipedio en Esperanto p.36
 • Philippe PLANCHON: Diakronio kaj evolu-fazoj de la leksiko kaj de la vort-farado en Esperanto p.39
 • Kongresaj kaj Simpoziaj informoj (Laura BRAZZABENI, Fernando PITA) p.50
 • Informoj pri ILEI, redakciaj informoj p.53

Sur la titolpaĝo: „La Eta Krokodilo kaj la Verda Stelo” (vd. p. 20)
Sur la dorskovrilo: Baziliko de Sankta Francisko (vd. la artikolon „Marŝado por Paco kaj Frateco” sur p. 27)

REDAKCIAJ INFORMOJ

Redakta komitato: József Németh (red.), Mireille Grosjean, Luigia Oberrauch Madella, Ahmad Reza Mamduhi, Rob Moerbeek

Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc CUFFEZ, Elisabethlaan 295, BE-8400 Oostende. Teknika helpo: Stano MARČEK. Presado: Alfaprint, Martin, Slovakio. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, jozefo.nemeth@gmail.com, www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530. Peranto de ILEI kadre de LIBE (Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj): Olena Poshivana, amatalena@ukr.net.

Ni fermis la nunan numeron la 31-an de oktobro 2021,

redaktofino por la sekva numero: la 15-an de januaro 2022.

Jozefo Németh, redaktoro