ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2022/1 (Jarkolekto 52)

ENHAVO

 • Enkonduko (Ahmad Reza MAMDUHI) p.3
 • KIMURA Goro: Konsciigo pri interlingva komunikado en universitato p.4
 • Alessandra MADELLA: ILEI dum la 41-a Sesio de la Ĝenerala Konferenco de UNESKO p.6
 • Alessandra MADELLA: La projekto „30 Oraj Horoj” de ILEI prezentita kadre de VERDEN p.11
 • Larysa OSADCHUK: Kiel atentigi pri Esperanto per origamio p.14
 • Mireille GROSJEAN: Pri distanco, sed ne pri viruso / Kapsulo p.19
 • Mireille GROSJEAN: Nova eldono de lernolibro de Eo en la svahila p.21
 • Javier ALCALDE: Esperanto kaj sociaj sciencoj (II.) p.22
 • El la landoj kaj sekcioj (AL, FR, DE, IT, UA) p.25
 • Kvin temoj por 2022 (Stefan MACGILL) p.29
 • Hans E. BECKLIN: Gobbo, Federico. Amikaro (recenzo) p.31
 • Informoj pri ILEI, redakciaj informoj p.36
 • Adresaro de funkciuloj de ILEI p.38

Sur la titolpaĝo: La broŝuro por la projekto 30 Oraj Horoj ĉe UNESKO (vd. p.6)
Sur la dorskovrilo: afiŝo de Juna Amiko

REDAKCIAJ INFORMOJ

Redakta komitato: József Németh (red.), Mireille Grosjean, Luigia Oberrauch Madella, Ahmad Reza Mamduhi, Rob Moerbeek

Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc CUFFEZ, Elisabethlaan 295, BE-8400 Oostende. Teknika helpo: Stano MARČEK. Presado: Alfaprint, Martin, Slovakio. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, jozefo.nemeth@gmail.com, www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530. Peranto de ILEI kadre de LIBE (Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj): Olena Poshivana, amatalena@ukr.net.

Ni fermis la nunan numeron la 15-an de januaro 2022,
redaktofino por la sekva numero: la 15-an de aprilo 2022.

Jozefo Németh, redaktoro