ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2022/2 (Jarkolekto 52)

ENHAVO

 • Enkonduko (Ahmad Reza MAMDUHI) p.3
 • A. Giridhar RAO: Lingva enketo kiel enkonduko al lingvaj rajtoj p.4
 • Renato CORSETTI: En la mondon venis nova sento […] p.7
 • Stefan MACGILL: ILEI elstaras multrilate, sed kien plu? p.8
 • La sperto kolekti, resumi kaj disponigi interrete la italajn diplomlaboraĵojn kaj disertaciojn pri E-o (A. MADELLA, E. BORRELLO, D. BINAGHI) p.11
 • Alessandra MADELLA: Intervjuo al Joel Muhire p.14
 • El la landoj kaj sekcioj (CN, DE, HU, KR, IT, LU, RU) p.16
 • Rob MOERBEEK: Ripeti por enkapigi p.27
 • Pri „Hodler en Mostar (Intervjuo de A. Madella kun Spomenka Štimec) p.31
 • Kongresaj kaj simpoziaj informoj (Laura BRAZZABENI, Fernando PITA) p.34
 • Informoj pri ILEI, redakciaj informoj p.37

Sur la titolpaĝo: Ni kongresos en Kebekurbo
Sur la dorskovrilo: projekto VERDEN (supre), italaj esperantistoj el Parmo (malsupre)

REDAKCIAJ INFORMOJ

Redakta komitato: József Németh (red.), Mireille Grosjean, Luigia Oberrauch Madella, Ahmad Reza Mamduhi, Rob Moerbeek

Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc CUFFEZ, Torhoutsesteenweg 453/0003, BE-8400 Oostende. Teknika helpo: Stano MARČEK. Presado: Alfaprint, Martin, Slovakio. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, jozefo.nemeth@gmail.com, www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530.
Peranto de ILEI kadre de LIBE: Olena Poshivana, olenaposivana@gmail.com.

Ni fermis la nunan numeron la 15-an de aprilo 2022,
redaktofino por la sekva numero: la 15-an de aŭgusto 2022.

Jozefo Németh, redaktoro