ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2022/3 (Jarkolekto 52)

ENHAVO

  • Enkonduko (Ahmad Reza MAMDUHI) p.3
  • Ahmad Reza MAMDUHI: VEKI-3: jam kutima kongresformo! p.4
  • Impresoj de kelkaj partoprenintoj de VEKI-3 (A. LASLO, L. OBERRAUCH, M. GARCIA, R. CORSETTI, M. GROSJEAN) p.21
  • Salutmesaĝo de UEA al la 55-a Kongreso de ILEI (Duncan CHARTERS) p.23
  • Radojica PETROVIĆ: Realaj spertoj el virtualaj eventoj p.25
  • Premio La Torre 2022 estis aljuĝita al Nitta Takamichi p.28
  • El la landoj kaj sekcioj (CN, DE, IT, RS) p.30
  • AMO ĝis la jarfino (Stefan MACGILL) p.35
  • Alvoko kaj aliĝilo por la 56-a Kongreso de ILEI en Italio p.37
  • Informoj pri ILEI, redakciaj informoj p.36, p.39

Sur la titolpaĝo: supre: Prof. Pennacchietti prelegas en la Simpozio, malsupre: Fernando Pita, la ĉefa organizanto de la Simpozio de ILEI.
Sur la dorskovrilo: ekranfoto farita ĉe la fermo de VEKI-3.

REDAKCIAJ INFORMOJ

Redakta komitato: József Németh (red.), Mireille Grosjean, Luigia Oberrauch Madella, Ahmad Reza Mamduhi, Rob Moerbeek

Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc CUFFEZ, Torhoutsesteenweg 453/0003, BE-8400 Oostende. Teknika helpo: Stano MARČEK. Presado: Alfaprint, Martin, Slovakio. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, jozefo.nemeth@gmail.com, www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530.
Peranto de ILEI kadre de LIBE: Olena Poshivana, olenaposivana@gmail.com.

Ni fermis la nunan numeron la 15-an de aŭgusto 2022,
redaktofino por la sekva numero: la 31-an de oktobro 2022.

Jozefo Németh, redaktoro