ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2023/1 (Jarkolekto 53)

ENHAVO

 • Enkonduko (Ahmad Reza MAMDUHI) p.3
 • Ilona KOUTNY: Novaj magistraj studoj por festi la 25-jariĝon de la postdiplomaj Interlingvistikaj Studoj p.4
 • Enkonduko de la novelo „Antimilitisto” de Lusin (Yu Jianchao) p.7
 • La eduksistemo en Kebekio (Luigia OBERRAUCH, Zdravka METZ) p.9
 • Pri la laborplano de ILEI (Renato CORSETTI) p.14
 • Biografio de Mireille Grosjean, la nova Honora Membro de ILEI p.18
 • E-o kaj la angla en la 8-a Internacia Konferenco de AALA (A. MADELLA) p.19
 • Kiel prepariĝi por KER-ekzameno (Judith MEYER, Katalin KOVÁTS) p.22
 • Instruisto havas la eblon decidi pri la enhavo de multaj ekzercoj (GROSJEAN) p.26
 • Kiel agadi kun UNESKO? (Didier JANOT) p.27
 • El la landoj kaj sekcioj (DE, JP, IT, RS) p.29
  • Germanio: Memorlibro pri Franz-Georg Rössler, iama redakciano de IPR (József Németh)
  • Japanio: Anoj de la Saitama Esperanto-Societo en Japanio legis la novelon (ISIKAWA Tieko)
  • Italio: La grupo „G. Canuto” de Parma en Italio festis la Zamenhofan Tagon (Cosetta BERNARDI)
  • Serbio: Komuna legado en retkurso por komencintoj (Radojica PETROVIĈ); Atestiloj kaj E-kultura programo en Beogrado (Aranka LASLO)
 • Nova membro-administranto de ILEI (Ahmad R. MAMDUHI, Hamzeh SHAFIEE) p.34
 • Informoj pri ILEI, adresaro de sekcioj, reprezentantoj, kontaktpersonoj p.35

Sur la titolpaĝo: Mireille Grosjean, la nova Honora Membro de ILEI (vd. p. 18)
Sur la dorskovrilo: Interlingvistikaj Studoj de la Adam-Mickiewicz-Universitato (vd. p. 4)

REDAKCIAJ INFORMOJ

Redakta komitato: József Németh (red.), Mireille Grosjean, Luigia Oberrauch Madella, Ahmad Reza Mamduhi, Rob Moerbeek

Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc CUFFEZ, Torhoutsesteenweg 453/0003, BE-8400 Oostende. Teknika helpo: Stano MARČEK. Presado: Alfaprint, Martin, Slovakio. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, jozefo.nemeth@gmail.com, tel: (+36-70) 931-0530. Peranto de ILEI kadre de LIBE: Olena Poshivana, olenaposivana@gmail.com.
Redaktora noto: la ĝisnuna, limigita retejo de IPR (https://www.ilei.info/ipr/) baldaŭ ĉesos funkcii. Anstataŭ ĝi ni kreis pli ampleksan arkivon ene de la retejo de ILEI. Ĝia aktuala adreso estas https://www.ilei.info/revuoj/ipr-arkivo.php.

Ni fermis la nunan numeron la 15-an de januaro 2023, redaktofino por la sekva numero: la 15-an de aprilo 2023.

Noto: ekde 2023 la ligojn al la retaj versioj de IPR aŭtomate ricevas ankaŭ la abonantoj de la papera versio.

Jozefo Németh, redaktoro