ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2023/3 (Jarkolekto 53)

ENHAVO

 • Enkonduko (Ahmad Reza MAMDUHI) p.3
 • Ahmad Reza MAMDUHI: ILEI-kongreso 2023: la plej hibrida kongreso! p.4
 • Impresoj pri la ILEI-kongreso (Danijela PETROVIĆ kaj Blanka LASLO) p.7
 • Instruista trejnado pri interkultura kompetento (Radojica PETROVIĆ) p.7
 • Alessandra MADELLA: Pri Sgrafitoj de MA-GA-Filmoj p.10
 • Alessandra MADELLA: Pri Virina Agado kaj la Kongresa Temo p.12
 • Erasmus+ por ILEI: Alvoko el Serbio (R. PETROVIĆ, A. LASLO, J. ZARKOVIĈ) p.16
 • Superrigardo pri inkluziva lingvaĵo (II.) (Cesco REALE, Alessio GIORDANO) p.19
 • El la landoj kaj sekcioj (CN, IT, HR, RS, UA) p.25
 • AMO, EKO kaj dissendo de instruhelpiloj (Stefan MACGILL) p.31
 • Malkovru, lernu kaj uzu Esperanton kun uTalk! (Rob EBENAU) p.32
 • Informoj pri ILEI, redakciaj informoj p.36

Sur la titolpaĝo: Impresoj pri la ILEI-kongreso (vd la artikolon de Danijela Petrović kaj Blanka Laslo sur p. 7)

Dorskovrile: Grafikaĵoj de Alessandra Madella por la filmo Sgrafitoj (vd. p. 10)

REDAKCIAJ INFORMOJ

Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc CUFFEZ, Torhoutsesteenweg 453/0003, BE-8400 Oostende. Teknika helpo: Stano MARČEK. Presado: Alfaprint, Martin, Slovakio. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, jozefo.nemeth@gmail.com, tel: (+36-70) 931-0530. Peranto de ILEI kadre de LIBE: Olena Poshivana, olenaposivana@gmail.com.
Adreso de la nova arkivo de IPR: https://www.ilei.info/revuoj/ipr-arkivo.php.

Ni fermis la nunan numeron la 15-an de aŭgusto 2023,
redaktofino por la sekva numero: la 31-an de oktobro 2023.

Noto: ekde 2023 la ligojn al la retaj versioj de IPR aŭtomate ricevas ankaŭ la abonantoj de la papera versio.

Jozefo Németh, redaktoro