ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Agado

<titolo>

LIBROSERVO de ILEI

La Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj plenumas modestan eldonan agadon, kaj disponigas la rezultojn pere de sia Libroservo. Mendojn sendu al ILEI.abonoj@gmail.com kaj al nia kasisto: William HARRIS „Vilĉjo”, Esperanto-USA, P.O. Box 1129, El Cerrito, CA 94530, Usono. ilei.kasisto@gmail.com. Ni donas la kutiman trionan rabaton al libroservoj aŭ unuopuloj, por samtempa mendo de minimume tri ekzempleroj de unu titolo. Fizikajn mendojn sendu al: ILEI, p/a Esperanto-Centro, Grubenhagen Str 6, DE-37412 Herzberg-am-Harz, Germanio.

DETALA GRAMATIKO de ESPERANTO

Verkis Bertilo Wennergren. Jen pli kompakta kaj pli pagebla versio de la mejloŝtona verko PMEG: se tiu Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko estas tro peza aŭ komplika, tiu ĉi gramatiko estas (preskaŭ) same detala kaj utila. Ĝi rigardas la strukturon de la lingvo laŭ la spirito de la lingvo mem, ne tra la lenso de alilingvaj gramatikaj strukturoj. Sekve, ĝi ofte uzas proprajn memklarigajn terminojn por gramatikaĵoj, sed aldonas la tradiciajn gramatikajn terminojn por helpi al tiu ŝrumpanta grupo de personoj, kiuj ricevis trejnadon en formala nacilingva gramatiko. Por la plimulto, kiuj apenaŭ ricevis tion, la verko malfermas la pordon al kompreno de nia propra gramatiko.

Kun rebril-kartona kovrilo. 217 paĝoj. 210x145. Eldonis ILEI, e@i kaj la retejo <lernu.net> en 2010. ISBN 9788089366095. Restas en januaro 2012 nur ĉ. cent dek ekzempleroj. Laŭ nia scio, la verko estas havebla momente nur ĉe ILEI.

Prezo: 12 euroj plus 10% por sendokostoj.

MANLIBRO pri la INSTRUADO de ESPERANTO

Jen kompakta nelonga kaj praktika helpilo por homoj kiuj devas gvidi kurson kaj volas akiri bazajn sciojn pri la arto instrui. En nur 150 paĝoj la verko kovras multan terenon: Legu pri celoj kaj principoj de lingvo-lernado, didaktika gramatiko por Esperanto, diversaj instrumetodoj, lerno-modeloj, instruhelpiloj, la elementoj kaj interagoj de grupa lernado, rolo de instruisto, kiel plani lecionojn, ekzercotipoj, taksado kaj ekzamenoj, instru-organizoj, bibliografio kaj utilaj retligoj. La verkon eldonis ILEI kaj la laborgrupo - Edukado@Interreto - kadre de la projekto - Flugiloj de Malfacila Vento. La verko fariĝis norma kaj populara, kun tri re-eldonoj depost la komenca apero en 2005. La plej nova tria eldono aktualigas la enhavon, precipe por prezenti la eblojn de la eŭrop-konformaj KER-ekzamenoj. La manlibro estis kunlaboriga verko, pretigita per reta kunlaborado inter (alfabet-orde) Atilio Orellana-Rojas, Birke Dockhorn, Duncan Charters, Hokan Lundberg, Iwona Kocieba, Katalin Kovats, Laszlo Szilvasi, Peter Balaz, Radojica Petrovic, Slavik Ivanov, Stefan MacGill kaj Zlatko Tisljar, sub la kunordiga prizorgo de Katalin Kovats. Kun rebril-kartona kovrilo. 150 paĝoj. 210x145mm. Eldonis ILEI, kaj E@I. Tria eldono: 2008. ISBN 80-969042-6-4. Restas en januaro 2012 nur kelkdeko da ekzempleroj. Ni supozas, ke nur ILEI plue povas liveri la verkon. Prezo: 8,50 eŭroj plus 10% por sendokostoj.

Rigardu la kovrilon.

 

OKULO

Jen 40-paĝa lernolibro por infanoj inter 7 kaj 10 – pli precize por la ok-uloj. Eldonis ILEI en 1999, cele al uzado en la tiama projekto ‘Interkulturo’. Bunte ilustrita de Monika Molnar, la verketo prezentas praktike uzeblajn frazojn en agrabla kunteksto. Roluloj en la libro estas la 8-forma okulo, kaj stranga sed simpatia ekstertera monstro Zumplo. La verko estas tre verbo-centra; prezentante pli ol 40 verbojn ene de la 400-vorta stoko entute uzita. La diferenco inter transitivaj kaj netransitivaj varboj estas klare montrita. Oni lernas kalkuli, kompreni la utilon de sufiksoj, kanti en Esperanto kaj verki simplan leteron.

Prezo: 4,50 euroj plus 10% por sendokostoj.

Rigardu la kovrilon.

OKULO - Gvidilo

Jen 40-paĝa gvidilo por kursgvidanto uzanta la libron OKULO. Por ĉiu pago de la lernanta libro, la gvidilo resumas la temon, la gramatikaĵon, kaj la komunikan kapablon, kiun la paĝo volas evoluigi kaj prezentas la novajn vortojn de tiu paĝo kaj konsilojn por la uzado. Sekvas suplementaj ekzercoj por la libro, pluraj el kiuj estas organizitaj por esti facile fotokopieblaj por klasa distribuo.

Prezo: 4,50 euroj plus 10% por sendokostoj.

Rigardu la kovrilon.

 

TENDARAJ TAGOJ, kajero du.

72-paĝa. Verkis: Stefan MacGill. Ilustris: Pavel Rak. Grupo de tendaranoj aktivas kaj amuzas sin. Ili ekskursas per kanotoj, vizitas besto-ĝardenon, skribas leterojn por sendi hejmen, sportas, verkas mirindan teatraĵon – la unua apero de la Esperanta spiono 005, kaj fine organizas grandiozan koncerton. Lernilo por daŭriga kurso: la lernilo Okulo kovras la materialon bezonata por komenci la uzon de ĉi tiu kajero. Konvena pleje por studentoj inter 10 kaj 18, sed uzebla por ajnaĝuloj. Ĝi enkondukas uzadon de adjektivoj, komparativo, fortigas la komprenon pri verboj kaj transitiveco, prezentas modalajn verboformojn kaj fine enkondukas la finaĵon –ig. Librofine aperas kunlaboriga tasko grupe krei planojn por savi la kamelon de 005 el la kelo de Volapukestelo.

Prezo: 6,90 euroj plus 10% por sendokostoj.

 

TENDARAJ TAGOJ, kajero tri.

76-paĝa. Verkis: Stefan MacGill. Ilustris: Pavel Rak. La samaj tendaranoj daŭrigas siajn aventurojn, kaj per tio prezentas materialon konvena por progresiga kurso, kaj estas taŭga por kursanoj de ajna aĝo. Enkondukaĵoj estas la refleksivo, plena uzo de –ig kaj –iĝ-, la kondicionalo kaj fine participoj. La enhavo inkluzivas la planadon kaj poste la realigon de la klopodoj savi la jam menciitan kamelon. Restas tre limigita stoko.

Prezo: 6,90 euroj plus 10% por sendokostoj.

Rigardu la kovrilon.

 

Fantaziaĵoj kaj Kantoj por Infanoj

Verkis Jon Rømesmo. Kolekto de kantoj, la plimulto kun muziknotoj. Eldonis ILEI en 1995. Restas tre malgranda stoko, proks. 20 ekzempleroj.

Prezo: 3,60 euroj plus 10% por sendokostoj.

 

Antologia numero de Juna amiko

En 1999 ILEI markis la 25-jaran ekziston de la revuo Juna amiko, per eldono de numero kun duobla nombro da paĝoj, kompare kun la tiama kutimo. Ĝi plie havis plenkoloran kovrilon – do fakte ĝi havis amplekson kaj aspekton de la nuna revuo. Ĝi represis – foje senmodife – foje kun ĝisdatigo – kolekton de la plej elstaraj eroj el pasintaj numeroj. Restas ĉ. 100 ekzempleroj.

Prezo: 3 euroj plus 10% por sendokostoj.

 

Kolektoj de malnovaj numeroj de Juna amiko

• La plenaj jarkolektoj 2010 kaj 2009 plus decembro 2008. (7 revuoj; <500g)

Prezo: 9 euroj plus 10% por sendokostoj.

• La plena jarkolekto de 2003 (kvar numeroj) plus 2004/1 kaj 2002/4. (6 revuoj; < 250g)

Prezo: 7 euroj plus 10% por sendokostoj.

Petoj por specifaj numeroj estas plenumeblaj, se restas stokoj. La prezo estas 4 euroj por unu, 7 euroj por < 250g (tri novaj aŭ kvar malnovaj) kaj 10 euroj por < 500g. (sep novaj aŭ dek malnovaj), ĉiam plu 10% por sendokostoj.

**************

Mendojn vi povas sendi rete, aŭ vi povos uzi la apartan mendilon (en statika PDF formato). Ni strebas starigi retan mendadon pere de nia konstruata multlingva retejo.

Pagojn vi povas direkti al nia konto ĉe UEA: ilek-a aŭ al la nederlanda bank-konto de ILEI: ING Bank N.V., kontonumero: 4676855 IBAN: NL55INGB0004676855 BIC: INGBNL2A. Aldonu 5 eurojn por sendokostoj se vi pagas ekster la Eŭropa Ekonomia Areo.

 


© Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj