ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Agado

 

LIBROSERVO de ILEI

La Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj plenumas modestan eldonan agadon, kaj disponigas la rezultojn pere de sia Libroservo. Mendojn sendu al ILEI.abonoj@gmail.com kaj al nia kasisto: William HARRIS „Vilĉjo”, 4 Edgecomb Ct, Portland ME 04013, Usono, ilei.kasisto@gmail.com. Ni donas la kutiman trionan rabaton al libroservoj aŭ unuopuloj, por samtempa mendo de minimume tri ekzempleroj de unu titolo. Fizikajn mendojn sendu al: ILEI, p/a Esperanto-Centro, Grubenhagen Str 6, DE-37412 Herzberg-am-Harz, Germanio.

MANLIBRO pri INSTRUADO de ESPERANTO

La kvara eldono de Manlibro pri Instruado de Esperanto estas altnivela faka libro dukolora plena je informoj, prezentoj, analizoj, klarigoj, listoj, indeksoj, kun tekstoj, bildoj, skemoj, tabeloj. Ĝi aperis fine de 2020. La libron eldonas ILEI, Edukado.net kaj E@I kune. La redaktoro estas D-ino Katalin Kovats. Diversaj aŭtoroj kontribuis al tiu vasta verko nemalhavebla por ĉiu instruanto kaj instruisto de Esperanto. Vi mendu ĝin en Herzberg.

Rigardu la kovrilon.

PMEG 2020 Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko

Eldonejo: La Ranetoj. E@I. Teksto el la mendilo « PMEG – la verko pri la Esperanto-gramatiko, kiu devas ne manki en via libroŝranko! La Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko (PMEG) estas verko por ordinaraj esperantistoj, kiuj volas detale studi la gramatikon, vortfaradon, skribon kaj elparolon de la Internacia Lingvo. PMEG estas unuavice praktika lernilo, ne teoria verko por lingvistoj. Ĝi provas klarigi la lingvon en facila maniero – kaj la plej bazajn aferojn, kaj tre specialajn detalojn. Ĝi uzas por helpi al la klarigoj abundon da ekzemploj, inter kiuj estas multege da ekzemploj el la Fundamento kaj la verkaro de Zamenhof. » Vi mendu ĝin tie: https://pmeg.ikso.net/

Rigardu la kovrilon.

OKULO

Jen 40-paĝa lernolibro por infanoj inter 7 kaj 10 – pli precize por la ok-uloj. Eldonis ILEI en 1999, cele al uzado en la tiama projekto ‘Interkulturo’. Bunte ilustrita de Monika Molnar, la verketo prezentas praktike uzeblajn frazojn en agrabla kunteksto. Roluloj en la libro estas la 8-forma okulo, kaj stranga sed simpatia ekstertera monstro Zumplo. La verko estas tre verbo-centra; prezentante pli ol 40 verbojn ene de la 400-vorta stoko entute uzita. La diferenco inter transitivaj kaj netransitivaj varboj estas klare montrita. Oni lernas kalkuli, kompreni la utilon de sufiksoj, kanti en Esperanto kaj verki simplan leteron.

Prezo: 4,50 euroj plus 10% por sendokostoj.

Rigardu la kovrilon.

OKULO - Gvidilo

Jen 40-paĝa gvidilo por kursgvidanto uzanta la libron OKULO. Por ĉiu pago de la lernanta libro, la gvidilo resumas la temon, la gramatikaĵon, kaj la komunikan kapablon, kiun la paĝo volas evoluigi kaj prezentas la novajn vortojn de tiu paĝo kaj konsilojn por la uzado. Sekvas suplementaj ekzercoj por la libro, pluraj el kiuj estas organizitaj por esti facile fotokopieblaj por klasa distribuo.

Prezo: 4,50 euroj plus 10% por sendokostoj.

Rigardu la kovrilon.

 

TENDARAJ TAGOJ, kajero du.

72-paĝa. Verkis: Stefan MacGill. Ilustris: Pavel Rak. Grupo de tendaranoj aktivas kaj amuzas sin. Ili ekskursas per kanotoj, vizitas besto-ĝardenon, skribas leterojn por sendi hejmen, sportas, verkas mirindan teatraĵon – la unua apero de la Esperanta spiono 005, kaj fine organizas grandiozan koncerton. Lernilo por daŭriga kurso: la lernilo Okulo kovras la materialon bezonata por komenci la uzon de ĉi tiu kajero. Konvena pleje por studentoj inter 10 kaj 18, sed uzebla por ajnaĝuloj. Ĝi enkondukas uzadon de adjektivoj, komparativo, fortigas la komprenon pri verboj kaj transitiveco, prezentas modalajn verboformojn kaj fine enkondukas la finaĵon –ig. Librofine aperas kunlaboriga tasko grupe krei planojn por savi la kamelon de 005 el la kelo de Volapukestelo.

Prezo: 6,90 euroj plus 10% por sendokostoj.

 

TENDARAJ TAGOJ, kajero tri.

76-paĝa. Verkis: Stefan MacGill. Ilustris: Pavel Rak. La samaj tendaranoj daŭrigas siajn aventurojn, kaj per tio prezentas materialon konvena por progresiga kurso, kaj estas taŭga por kursanoj de ajna aĝo. Enkondukaĵoj estas la refleksivo, plena uzo de –ig kaj –iĝ-, la kondicionalo kaj fine participoj. La enhavo inkluzivas la planadon kaj poste la realigon de la klopodoj savi la jam menciitan kamelon. Restas tre limigita stoko.

Prezo: 6,90 euroj plus 10% por sendokostoj.

Rigardu la kovrilon.

 

Fantaziaĵoj kaj Kantoj por Infanoj

Verkis Jon Rømesmo. Kolekto de kantoj, la plimulto kun muziknotoj. Eldonis ILEI en 1995. Restas tre malgranda stoko, proks. 20 ekzempleroj.

Prezo: 3,60 euroj plus 10% por sendokostoj.

 

Antologia numero de Juna amiko

En 1999 ILEI markis la 25-jaran ekziston de la revuo Juna amiko, per eldono de numero kun duobla nombro da paĝoj, kompare kun la tiama kutimo. Ĝi plie havis plenkoloran kovrilon – do fakte ĝi havis amplekson kaj aspekton de la nuna revuo. Ĝi represis – foje senmodife – foje kun ĝisdatigo – kolekton de la plej elstaraj eroj el pasintaj numeroj. Restas ĉ. 100 ekzempleroj.

Prezo: 3 euroj plus 10% por sendokostoj.

 

Kolektoj de malnovaj numeroj de Juna amiko

• La plenaj jarkolektoj 2010 kaj 2009 plus decembro 2008. (7 revuoj; <500g)

Prezo: 9 euroj plus 10% por sendokostoj.

• La plena jarkolekto de 2003 (kvar numeroj) plus 2004/1 kaj 2002/4. (6 revuoj; < 250g)

Prezo: 7 euroj plus 10% por sendokostoj.

Petoj por specifaj numeroj estas plenumeblaj, se restas stokoj. La prezo estas 4 euroj por unu, 7 euroj por < 250g (tri novaj aŭ kvar malnovaj) kaj 10 euroj por < 500g. (sep novaj aŭ dek malnovaj), ĉiam plu 10% por sendokostoj.

**************

Mendojn vi povas sendi rete, aŭ vi povos uzi la apartan mendilon (en statika PDF formato). Ni strebas starigi retan mendadon pere de nia konstruata multlingva retejo.

Pagojn vi povas direkti al nia konto ĉe UEA: ilek-a aŭ al la nederlanda bank-konto de ILEI: ING Bank N.V., kontonumero: 4676855 IBAN: NL55INGB0004676855 BIC: INGBNL2A. Aldonu 5 eurojn por sendokostoj se vi pagas ekster la Eŭropa Ekonomia Areo.

 


© Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj