ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2011/2

 • Jozefo NEMETH: Enkonduko ... p.3
 • Radojica PETROVIC: ILEI science kaj konference: Lingvoj de edukado pri sciencoj    ... p.4 (+foto)
 • Konferenca programo, Kopenhago, 17-23 julio 2011 ... 7
 • Dennis KEEFE: Enhavo-listaro por verkistoj de tradiciaj kaj retaj kursoj de E-o. Kiajn erojn instrui en kompletaj bazkursoj de niveloj A1, A2, B1 kaj B2 de KER? ...9
 • Juan Lazaro BESADA: Ekesto de la kubaj kulturo kaj nacio ... 18 (+3 fotoj)
 • Edmond LUDWIG: Lingvo-instruado: kelkaj konstatoj ... 24
 • Palma SALOMONNE CSISZAR: Efika lingvolernado (recenzo pri la metodo de Gaál Ottó)  ... 29

 • El la landoj kaj sekcioj (CN, FR, DE, HU, ID, CD, PL)     31
  - Chinio: La 2-a vintra E-kursaro (VEK) finighis en Kantono, Chinio (Arko) (+foto)
  - Francio: Esperanto-France finance subtenos la KER-kandidatojn (Axel ROUSSEAU)
  - Germanio: Invito al jarchefkunsido de AGEI + TORPEDO 7 (Zsofia KORODY)
  - Hungario: Pedagogia Tago de la hungara ILEI-sekcio (Stefan MacGILL) (+foto)
  - Indonezio: Refoje instrui Esperanton en Indonezio (Heidi GOES)
  - Kongo DR: Festo de esperantistoj (Alexandrine OMBA) (+foto)
  - Pollando: Du novajhoj (Ilona KOUTNY)

 • Resumo de decidoj el la Estrarkunsido de ILEI (16-18 aprilo 2011) ... 38 (+foto)
 • Reta Instruista Trejnado che edukado.net (RITE) (smg) ... 40
 • Informoj pri ILEI ... 41

 • Kolorfotoj sur la kovrilpaghoj:
  Titolpaghe supre: Post la ricevo de atestiloj dum la 2-a VEK en Chinio (vd p. 31);
  malsupre: Dennis KEEFE kun ’Esperanto-frukto’(vd la Enkondukon)

  Interna dorsa kovrilo supre: Festo de e-istoj en Kongo DR okaze de internacia virina tago (vd p. 37)
  malsupre: Estraranoj de ILEI kaj UEA en Roterdamo 16-18 aprilo 2011 (vd p. 38)

  Dorskovrile supre: ’Rotaract’-anoj de Jakarta kun Heidi Goes;
  malsupre: lernantoj en mezlernejo SMAN 3 en Medan, sur la insulo Sumatro (vd p. 35)


  Redakciaj informoj
  Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Iwona KOCIEBA, Graaf de Fiennesln 54, BE-2650 Edegem. Presado: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, tel: (+32-3)-234 34 00. Redaktejo: NEMETH Jozsef, HU-8531 IHASZ, Fö u. 41/5, <jozefo.nemeth@gmail.com>, https://www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-89) 356-050.
  La revuo aperas ankau kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, <r.moerbeek@kpnmail.nl>.
  La nunan numeron ni sendis al la presejo 9 majo 2011, redaktofino por la sekva numero 15 augusto 2011.

  Atentu:
  - La mesagho kun la alirvojo kaj pasvorto de la reta varianto estos dissendata post la alveno de la papera varianto, iam fine de majo au komence de junio. Se vi havus problemojn, sendu komunikojn al <ilei.sekretario@gmail.com> kaj al la prezidanto <stefan.macgill@gmail.com>. La sekretariajn laborojn provizore plenumas teameto, sub la gvido de ICH, Grubenhagenstr. 6, DE-37412 Herzberg/Harz, Germanio. Tel./fakso (+49) 5521-5983.

  En kazo de teknikaj demandoj au enhavaj temoj kontaktu la redaktoron: jozefo.nemeth@gmail.com.

  - Por malfermi la retan varianton vi bezonos Acrobat Reader 7.0 au pli freshan Acrobat Reader, au alian taugan PDF-legilon, kiu kapablas malfermi PDF 1.6. Se vi ne havas taugan PDF-legilon, au se vi havas alian teknikan problemon pri la malfermo, kontaktu la redaktoron.


  ESTRARO DE LA LIGO
  Prezidanto: Stefan MACGILL, Pannónia u. 30.I.6, HU-1136 Budapest, Hungario. Tel. (+36 1) 349-5207, <stefan.macgill@gmail.com>.
  Eksteraj rilatoj, kunordigo, konferenco, regularoj.

  Vicprez.: Duncan CHARTERS, PO Box 100, Elsah, Illinois 62028-0100, Usono. Tel.(+1)618 3745252, fakso: (+1)618 3745465, <duncan.charters@gmail.com>.
  Universitata kaj scienca agado/komisiono, instru-teknologia evoluo.

  Sekretario: sercata. Sendu komunikojn al <ilei.sekretario@gmail.com> kaj al la prezidanto. Sekretariajn laborojn plenumas teameto, sub la gvido de ICH, Grubenhagenstr. 6, DE-37412 Herzberg/Harz, Germanio.
  Tel./fakso (+49) 5521-5983.

  Estrarano pri financoj: Julija BATRAKOVA, Rusio/Hago, Nederlando.
  Tel. (+31) 252 515331, <persiko@mail.ru>. Financaj kaj kasistaj aferoj.

  Estrarano: Zsófia KÓRÓDY, Esperanto-Centro, Grubenhagenstr. 6, DE-37412 Herzberg/Harz, Germanio. Tel./fakso (+49) 5521-5983, <zsofia.korody@esperanto.de>. E-centroj, instrukapabligado, ekzamenoj.

  Estrarano: Radojica PETROVIĆ, Bul. oslobodjenja 36/14, RS-32000 Čačak,     Serbio. Tel. (+381 32) 371053, fakso: (+381 32) 342101, <radojica.petrovic.rs     @gmail.com>. Edukprojektoj, konferencoj, informado, terminara komisiono.

  Estrarano: Julián HERNÁNDEZ ANGULO, Arbol Seco 371B e/Clavel y Santo Tomás, Centro Habana, Ciudad Habana, Tel. (+53) 6404484, <julian@esperanto.co.cu>. Landa agado, komisiono pri lerneja agado.

Bonan legadon!

  Jozefo NEMETH, redaktoro de IPR