ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2011/3

 • Jozefo NEMETH: Enkonduko ... p.3
 • Duncan CHARTERS: Lingvoj de scienca komunikado kaj edukado p.4 (+foto)
 • Simpoziaj resumoj, Kopenhago 22-23 julio 2011 ... p.8 (+fotoj)
 • Rekorde kaj laboreme en renoma universitato (HUANG, PETROVIĆ, MACGILL) p.16
 • Raporto de konferencanoj (Marc CUFFEZ, Rudi KOOT) p.21 (+foto)
 • Marĝene de la konferenco (Radojica PETROVIĆ) p.25
 • Infanoj Ĉirkaŭ La Mondo kaj Ĉirkaŭ Afriko (R. GLOSSOP, L. GBADAMASSI) p.26 (+fotoj)
 • Raporto pri la konferenco kaj seminario en Kinŝaso (BERTRAND, DELMOTTE) p.29 (+foto)
 • Instruante en Afriko (Parto I.) (Mirejo GROSJEAN) p.32 (+foto)
 • Didaktika seminario 2011 en Sestri Levante, Ligurio (IT) (Michela LIPARI) p.35
 • Projekto „PUNTO” (Zs. KÓRÓDY) p.36
 • Esperanto-Insulo (D. KEEFE) p.38
 • Mallonge p.39 (+foto)
 • Informoj pri ILEI p.41

  Kolorfotoj sur la kovrilpaghoj:
  Titolpaĝe supre: Grupo de niaj konferencanoj post simpozia prelego; malsupre: prof. Karsten Fledelius kaj Ileana Schrøder kun la rektoro de la Ĉina Komunikada Universitato prof. Duan Peng en Kopenhago (vd p. 25)
  Interna dorsa kovrilo supre: Manĝovespero dum nia kopenhaga konferenco; malsupre: Grupo de niaj konferencanoj dum ekskurso en Kopenhago
  Dorskovrile (supre kaj malsupre):
  Andrea Bertrand kaj Alain Delmotte instruis en Kongo (vd p. 29)

  Redakciaj informoj
  Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Iwona KOCIEBA, Graaf de Fiennesln 54, BE-2650 Edegem. Presado: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, tel: (+32-3)-234 34 00. Redaktejo: NEMETH Jozsef, HU-8531 IHASZ, Fö u. 41/5, <jozefo.nemeth@gmail.com>, https://www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-89) 356-050.
  La revuo aperas ankau kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, <r.moerbeek@kpnmail.nl>.
  La nunan numeron ni sendis al la presejo 3 septembro 2011, redaktofino por la sekva numero 15 novembro 2011.

  Atentu:
  - La mesagho kun la alirvojo kaj pasvorto de la reta varianto estas dissendata post la alveno de la papera varianto. Se vi havus problemojn, sendu komunikojn al <ilei.sekretario@gmail.com> kaj al la prezidanto <stefan.macgill@gmail.com>.
  En kazo de teknikaj demandoj au enhavaj temoj kontaktu la redaktoron: <jozefo.nemeth@gmail.com>.


  - Por malfermi la retan varianton vi bezonos Acrobat Reader 7.0 au pli freshan Acrobat Reader, au alian taugan PDF-legilon, kiu kapablas malfermi PDF 1.6. Se vi ne havas taugan PDF-legilon, au se vi havas alian teknikan problemon pri la malfermo, kontaktu la redaktoron.


  ESTRARO DE LA LIGO
  Prezidanto: Stefan MACGILL, Pannónia u. 30.I.6, HU-1136 Budapest, Hungario. Tel. (+36 1) 349-5207, <stefan.macgill@gmail.com>.
  Kunordigo, eksteraj rilatoj, regularoj, partneroj, ‘esperanto125’, Juna amiko.

  Vicprez.: Duncan CHARTERS, PO Box 100, Elsah, Illinois 62028-0100, Usono. Tel.(+1)618 3745252, fakso: (+1)618 3745465, <duncan.charters@gmail.com>.
  Universitata kaj scienca agado/komisiono, instru-teknologia evoluo.

  Sekretario: HUANG Yinbao (Trezoro), Jingchuan-Xian, Esperanto-box 16800#, Pingliang, Gansu, CN-744300, Ĉinio. Tel. +(86) 13993316800, <ilei.sekretario @gmail.com>, por membro-administrado: <ilei.oficejo@gmail.com>.

  Estrarano pri financoj: Julija BATRAKOVA, Rusio/Hago, Nederlando.
  Tel. (+31) 252 515331, <persiko@mail.ru>. Financaj kaj kasistaj aferoj.

  Estrarano: Zsófia KÓRÓDY, Esperanto-Centro, Grubenhagenstr. 6, DE-37412 Herzberg/Harz, Germanio. Tel./fakso (+49) 5521-5983, <zsofia.korody@esperanto.de>. E-centroj, instrukapabligado, ekzamenoj.

  Estrarano: Radojica PETROVIĆ, Bul. oslobodjenja 36/14, RS-32000 Čačak,     Serbio. Tel. (+381 32) 371053, fakso: (+381 32) 342101, <radojica.petrovic.rs     @gmail.com>. Edukprojektoj, konferencoj, informado, terminara komisiono.

  Estrarano: Julián HERNÁNDEZ ANGULO, Arbol Seco 371B e/Clavel y Santo Tomás, Centro Habana, Ciudad Habana, Tel. (+53) 6404484, <julian@esperanto.co.cu>. Landa agado, komisiono pri lerneja agado.

Bonan legadon!

  Jozefo NEMETH, redaktoro de IPR