ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2011/4

 • Jozefo NEMETH: Enkonduko ... p.3
 • HUANG Yinbao (Trezoro): Ni semu en la plej indan lokon p.4
 • Stefan MACGILL: Esperanto estos 125-jara – okazo kaptinda! p.6
 • Svetlana MIROŜNIĈENKO: Formado de scipovoj por la analizo de poeziaĵo p.8
 • Emu agi teme – pere de aktiviga lernilo (recenzo de Stefan MACGILL) p.12
 • ILEI en la Konferenco de UNESKO (Monique ARNAUD, Jean-Pierre BOULET) p.14
 • Reagoj (Ryszard ROKICKI, Anna-Liisa ALI-SIMOLA) p.15
 • Ronald GLOSSOP: Kial Ĉinio estas fekunda kampo por la instruado de E-o p.20
 • El la landoj kaj sekcioj (CN, FR, HU, US) p.23
  • ILEI-sekcioj en Orienta Azio aktiviĝas en plia renoma universitato
  • FRINGOJ 2011 en kastelo Grezijono (Francio)
  • Programo de ILEI-HU dum HEA-kongreso
  • La unua E-kurso ĉe la Universitato de Masaĉuseco (US)
 • Alvokoj (Katalin KOVÁTS, Zsófia KÓRÓDY, Jannick HUET-SCHUMANN) p.31
  • Tutmonda Skriba Ekzamensesio
  • AGEI: Klerigkurso/Bildungsurlaub 2012
  • La 2a Printempa Semajno en Grésillon
  • Membriĝu rapide por 2012 aŭ 2013!
 • La Unua Komuniko de la 45-a Konferenco de ILEI (GONG X., R. PETROVIĆ) p.34
 • Aliĝilo por la 45-a Konferenco de ILEI en Kunming, 20-26 julio 2012 p.39
 • Informoj pri ILEI p.41

  Kolorfotoj sur la kovrilpaghoj:
  Titolpaĝe: Profesia Artkolegio de Kunming, nia konferencejo en 2012 (vd p.34)
  Dorskovrile supre: Ronald Glossop en Ĉinio (vd lian prelegon sur p.20); malsupre: vespero por festi dekjariĝon de deklaracio pri kultura diverseco (meze de la foto estas Irina BOKOVA, la ĝenerala direktorino de UNESKO) (vd p.14)
  Interna dorsa kovrilo: La 1-a ILEI-Seminario en Orienta Azio – ISOA (vd. p.23)

  Redakciaj informoj
  Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Iwona KOCIEBA, Graaf de Fiennesln 54, BE-2650 Edegem. Presado: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, tel: (+32-3)-234 34 00. Redaktejo: NEMETH Jozsef, HU-8531 IHASZ, Fö u. 41/5, <jozefo.nemeth@gmail.com>, https://www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-89) 356-050.
  La revuo aperas ankau kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, <r.moerbeek@kpnmail.nl>.
  La nunan numeron ni sendis al la presejo 5 decembro 2011, redaktofino por la sekva numero 15 januaro 2012.

  Atentu:
  - La mesagho kun la alirvojo kaj pasvorto de la reta varianto estas dissendata post la alveno de la papera varianto. Se vi havus problemojn, sendu komunikojn al <ilei.sekretario@gmail.com> kaj al la prezidanto <stefan.macgill@gmail.com>.
  En kazo de teknikaj demandoj au enhavaj temoj kontaktu la redaktoron: <jozefo.nemeth@gmail.com>.


  - Por malfermi la retan varianton vi bezonos Acrobat Reader 7.0 au pli freshan Acrobat Reader, au alian taugan PDF-legilon, kiu kapablas malfermi PDF 1.6. Se vi ne havas taugan PDF-legilon, au se vi havas alian teknikan problemon pri la malfermo, kontaktu la redaktoron.


  ESTRARO DE LA LIGO
  Prezidanto: Stefan MACGILL, Pannónia u. 30.I.6, HU-1136 Budapest, Hungario. Tel. (+36 1) 349-5207, <stefan.macgill@gmail.com>.
  Kunordigo, eksteraj rilatoj, regularoj, partneroj, ‘esperanto125’, Juna amiko.

  Vicprez.: Duncan CHARTERS, PO Box 100, Elsah, Illinois 62028-0100, Usono. Tel.(+1)618 3745252, fakso: (+1)618 3745465, <duncan.charters@gmail.com>.
  Universitata kaj scienca agado/komisiono, instru-teknologia evoluo.

  Sekretario: HUANG Yinbao (Trezoro), Jingchuan-Xian, Esperanto-box 16800#, Pingliang, Gansu, CN-744300, Ĉinio. Tel. +(86) 13993316800, <ilei.sekretario @gmail.com>, por membro-administrado: <ilei.oficejo@gmail.com>.

  Estrarano pri financoj: Julija BATRAKOVA, Rusio/Hago, Nederlando.
  Tel. (+31) 252 515331, <persiko@mail.ru>. Financaj kaj kasistaj aferoj.

  Estrarano: Zsófia KÓRÓDY, Esperanto-Centro, Grubenhagenstr. 6, DE-37412 Herzberg/Harz, Germanio. Tel./fakso (+49) 5521-5983, <zsofia.korody@esperanto.de>. E-centroj, instrukapabligado, ekzamenoj.

  Estrarano: Radojica PETROVIĆ, Bul. oslobodjenja 36/14, RS-32000 Čačak,     Serbio. Tel. (+381 32) 371053, fakso: (+381 32) 342101, <radojica.petrovic.rs     @gmail.com>. Edukprojektoj, konferencoj, informado, terminara komisiono.

  Estrarano: Julián HERNÁNDEZ ANGULO, Arbol Seco 371B e/Clavel y Santo Tomás, Centro Habana, Ciudad Habana, Tel. (+53) 6404484, <julian@esperanto.co.cu>. Landa agado, komisiono pri lerneja agado.

Bonan legadon!

  Jozefo NEMETH, redaktoro de IPR