ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2012/1

 • Jozefo NEMETH: Enkonduko ... p.3
 • Stefan MACGILL: Atingoplenan novan jaron por ni en ILEI! ...p. 4 (+foto)
 • Duncan CHARTERS: La Arto de Komunikado, Komunikado de Arto (konferenca temo) ... p.7 (+foto)
 • YU Jianchao: Supera Eduko de Esperanto en Ĉinio ... p.11 (+foto)
 • Dennis KEEFE: BEK-Kurso: Netradicia maniero por instrui la prefiksojn kaj sufiksojn de Esperanto ... p.18
 • Katalin KOVÁTS: Panteono por niaj eminentaj pedagogoj ... p.23
 • Ilona KOUTNY: Porinstruista ekzameno kaj kvina starto de nova universitata grupo ĉe la Interlingvistikaj Studoj de UAM, en Poznano ... p.24 (+foto)
 • Zsófia KÓRÓDY: Dujara, trilanda modela kunlaboro: GRUNDTVIG-projekto enkadre de la Dumviva Lernado Programo de Eŭropa Unio ... p.27 (+foto)
 • Por via notlibro ... p.32
  • Venontaj sesioj de Internaciaj Ekzamenoj de ILEI / UEA (Mireille GROSJEAN)
  • Kurso fervojista ricevas verdan lumon (smg)
  • La 1-a kunsido de Ĉina Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ĈLEI) (Chen Ji)
  • Festlibro pri Helmar Frank (Vera BARANDOVSKÁ-FRANK)
  • Somera ILEI-Kursaro en Germanio (Zsófia KÓRÓDY)
  • Kongreso de Federacio Internacia de Instruistoj de Vivantaj Lingvoj
 • Reago al S-ino Anna-Liisa Ali-Simola, IPR 2011/4. (Germain PIRLOT) ... p.35
 • La Dua Komuniko de la 45-a Konferenco de ILEI (Radojica PETROVIĆ) ... p.36 (+foto kaj konferenca emblemo)
 • Informoj pri ILEI... p.40.
 • Redakciaj informoj ... p.41.
 • Adresaro de Sekciestroj, Reprezentantoj kaj Kontaktopersonoj ... p.41-42.

  Kolorfotoj sur la kovrilpaghoj:
  Titolpaĝe: Studentino de la Artkolegio en popolkostumo de sia etno dum la bonveniga koncerto en Kunming (vd p.36).
  Dorskovrile supre: Dennis Keefe, la ’esperantisto de la jaro 2011’ transprenas sian diplomon de Katalin Kováts sur E Insulo en Ĉinio (lian artikolon vd sur p.18); malsupre: Arko, Radojica kaj Trigo dum interparolo kun la kolegiestro en Kunming (vd p.36)
  Interna dorsa kovrilo supre: Grupo de la 3-landa Grundtvig-projekto en SES, Piešťany, Slovakio (vd p.27); malsupre: La finfarintoj de la instruista trejnado kun siaj instruistoj en Poznano (vd p.24)

  Redakciaj informoj
  Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Iwona KOCIEBA, Graaf de Fiennesln 54, BE-2650 Edegem. Presado: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, tel: (+32-3)-234 34 00. Redaktejo: NEMETH Jozsef, HU-8531 IHASZ, Fö u. 41/5, <jozefo.nemeth@gmail.com>, https://www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-89) 356-050.
  La revuo aperas ankau kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, <moerbeekr@gmail.com>.
  La nunan numeron ni sendis al la presejo 20 februaro 2012, redaktofino por la sekva numero 15 aprilo 2012.

  Atentu:
  - La mesagho kun la alirvojo kaj pasvorto de la reta varianto estas dissendata post la alveno de la papera varianto. Se vi havus problemojn, sendu komunikojn al <ilei.sekretario@gmail.com> kaj al la prezidanto <stefan.macgill@gmail.com>.
  En kazo de teknikaj demandoj au enhavaj temoj kontaktu la redaktoron: <jozefo.nemeth@gmail.com>.


  - Por malfermi la retan varianton vi bezonos Acrobat Reader 7.0 au pli freshan Acrobat Reader, au alian taugan PDF-legilon, kiu kapablas malfermi PDF 1.6. Se vi ne havas taugan PDF-legilon, au se vi havas alian teknikan problemon pri la malfermo, kontaktu la redaktoron.


  ESTRARO DE LA LIGO
  Prezidanto: Stefan MACGILL, Pannónia u. 30.I.6, HU-1136 Budapest, Hungario. Tel. (+36 1) 349-5207, <stefan.macgill@gmail.com>.
  Kunordigo, eksteraj rilatoj, regularoj, partneroj, ‘esperanto125’, Juna amiko.

  Vicprez.: Duncan CHARTERS, PO Box 100, Elsah, Illinois 62028-0100, Usono. Tel.(+1)618 3745252, fakso: (+1)618 3745465, <duncan.charters@gmail.com>.
  Universitata kaj scienca agado/komisiono, instru-teknologia evoluo.

  Sekretario: HUANG Yinbao (Trezoro), Jingchuan-Xian, Esperanto-box 16800#, Pingliang, Gansu, CN-744300, Ĉinio. Tel. +(86) 13993316800, <ilei.sekretario @gmail.com>, por membro-administrado: <ilei.oficejo@gmail.com>.

  Estrarano pri financoj: Julija BATRAKOVA, Rusio/Hago, Nederlando.
  Tel. (+31) 252 515331, <persiko@mail.ru>. Financaj kaj kasistaj aferoj.

  Estrarano: Zsófia KÓRÓDY, Esperanto-Centro, Grubenhagenstr. 6, DE-37412 Herzberg/Harz, Germanio. Tel./fakso (+49) 5521-5983, <zsofia.korody@esperanto.de>. E-centroj, instrukapabligado, ekzamenoj.

  Estrarano: Radojica PETROVIĆ, Bul. oslobodjenja 36/14, RS-32000 Čačak,     Serbio. Tel. (+381 32) 371053, fakso: (+381 32) 342101, <radojica.petrovic.rs     @gmail.com>. Edukprojektoj, konferencoj, informado, terminara komisiono.

  Estrarano: Julián HERNÁNDEZ ANGULO, Arbol Seco 371B e/Clavel y Santo Tomás, Centro Habana, Ciudad Habana, Tel. (+53) 6404484, <julian@esperanto.co.cu>. Landa agado, komisiono pri lerneja agado.

Bonan legadon!

  Jozefo NEMETH, redaktoro de IPR