ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2012/3

 • Jozefo NEMETH: Enkonduko ... p.3
 • Dankesprimo al la eksaj estraranoj p.3
 • Arko (GONG Xiaofeng): De reviviĝo ĝis krona atingo      p.4
 • 45a Konferenco: YU Jianchao: Artoj – lerteco de komunikado   p.5
 • 45a Konferenco: Stefan MACGILL: Tra la konferenca semajno  p.7
 • Ronald GLOSSOP: Kiel artistoj povas antaŭenigi pacan mondon               p.14
 • Mirinda loko, kie vere disvolviĝas la komunikado de artoj (YU Jianchao)              p.16
 • ILEI vidigis sin en la UK  p.18
 • Márta KOVÁCS: Esperanto estas materio (parto I.)         p.20
 • Heidi GOES: Tria instruvojaĝo al Indonezio (kaj Malajzio)             p.27
 • El la landoj kaj sekcioj (BR, CZ, CD, PL,TW)           p.29
  • Brazilo - Josias BARBOZA
  • Chehio – Josef Vojacek
  • DRKongo – Alexandrine OMBA kaj Rachel MAFULUKO
  • Pollando – Magdalena TATARA
  • Tajvano – Reza KHEIRKHAH

 • Komenio – du projektoj ekruliĝas           p.32
 • Luiza CAROL: Pri Kultura vojaĝo en Vjetnamio 2012        p.34
 • Recenzoj             p.36
  • Luiza CAROL pri Elemente de esperanto pentru românofoni, Ionel Onet
  • Stefan MACGILL pri Ni semas kaj semas… Esperanto-Ligo de Finnlandaj Instruistoj 1921-2011, Sylvia Hämäläinen
 • Novaĵoj de edukado.net (Katalin KOVÁTS)         p.39
 • Reago (Lajčo IMRIĆ)      p.40
 • ILEI labortable, informoj pri ILEI p.40

Ricevantoj de la papera varianto rajtas ricevi ankau la retan varianton, senpage, laupete.

Redakciaj informoj

Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Iwona KOCIĘBA, Graaf de Fiennesln 54, BE-2650 Edegem. Presado: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, Belgio, tel: (+32-3)-234 34 00. Redaktejo: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, <jozefo.nemeth@gmail.com>, https://www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530.

La revuo aperas ankaŭ kasede registrita por leghandikapuloj.
Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, < moerbeekr@gmail.com>.

La nunan numeron ni sendis al la presejo la 17-an de septembro 2012, redaktofino por la sekva numero: la 15 novembro 2012.

Bonan legadon!

  Jozefo NEMETH, redaktoro de IPR