ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2012/4

 • Jozefo NEMETH: Enkonduko    p.3
 • Kompleto, pleto, pledo (estrara enkonduko)    p.4
 • Penny VOS, Jennifer BISHOP: Invito al la tuta vasta mondo (Prelego pri australia projekto ALL)     p.5
 • Marta KOVACS: Esperanto estas materio (Spertoj de lerneja gastinstruistino en Sicilio – 2-a parto)    p.10
 • Penny VOS: Reta Edukada Konferenco – grava por ni!    p.13
 • Novaj planoj: ILEI estrarkunsidis en KAEST    p.15
 • Grazyna SZUBRYCZYNSKA: El somera E-ujo: Metodika kaj interkultura spertigho (raportoj pri SES kaj la Itala Kongreso de E-o en Mazaradelvalo)    p.17
 • Gizela SKLORZ: Esperanto en universitata konferenco [Krakovo]    p.19
 • Monique ARNAUD: Tago de la Instruistoj che UNESKO    p.21
 • Emile MALANDA: Sud-Afriko: 125 jaroj de Esperanto    p.22
 • Luiza CAROL: Pri „Esperanta Retradio” (ERR)    p.24
 • Anett TOTH-DEME: Raporto pri ES-FESTO [Szeged, Hungario]    p.26
 • Ni funebras [nekrologoj pri Li Shijun (CN), Vasil Pistoli (AL), Dori Vallon-Wheeler (US), Johano Kirsch (HU)]       p.27
 • El la landoj kaj sekcioj (Benino, Brazilo, Chehhio, Indonezio, Pollando)    p.31
 • Novajhoj de edukado.net (Katalin KOVATS)    p.35
 • Vokas la 46-a Konferenco de ILEI en 2013 (informoj, alighilo)    p.37
 • Informoj pri ILEI p.41.

Koloraj kovrilpaghoj:

Titolpaghe: Vokas la 46-a Konferenco (Herzberg am Harz/Sieber, Germanio)
Dorskovrile supre: Memore pri la unua afrika konferenco de ILEI: la tiam plantita E-arbo en Portonovo dume kreskis, same kiel kreskas la tiam semita ILEI-agado en Afriko (p.22, 31.)
malsupre: Renkontigho de E fakmanagheroj en la universitato de Szeged (Hungario) (p.26.)

Interna dorskovrilo supre:
Japana kaj sud-afrika esperantistinoj en Kaburbo. Pri Kaburbo legu sur p.22.
malsupre: Ekzamena salono en Benino. Vidu la artikolon de Mirejo Grosjean sur p.31.

Redakciaj informoj:

Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Iwona KOCIEBA, Graaf de Fiennesln 54, BE-2650 Edegem. Presado: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen, Belgio, tel: (+32-3)-234 34 00. Redaktejo: NEMETH Jozsef, Fö u. 41/5, HU-8531 IHASZ, Hungario, <jozefo.nemeth@gmail.com>, https://www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530.
La revuo aperas ankau kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, < moerbeekr@gmail.com >.

La nunan numeron ni sendis al la presejo la 9-an de decembro 2012,
redaktofino por la sekva numero: la 15-an de januaro 2013.

Bonan legadon!

Jozefo Nemeth (red.)