ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2013/1

 • Jozefo NEMETH: Enkonduko   .......................... p.3
 • Stefan MACGILL: Pri peso de 45 monatoj ....................................... 4
 • Renato CORSETTI: Chu Zamenhof estis freneza? ......................... 6
 • Johan DERKS: Kiom internacia estas via vorto? ................................. 12
 • Dennis KEEFE: BEK-kurso kaj la tradicia Cseh-kurso .......................... 16
 • Franz-Georg RÖSSLER: Iam instruisto – chiam instruisto .......................... 20
 • Penelope VOS: Saluton! Talking to the Whole Wide World (recenzo de SMG) ..... 22
 • El la landoj kaj sekcioj (CZ, FI, IT, CA/US, HR, RO, UA) .................... 24
  - Chehio: Kurso en Brno (Josef Vojacek)
  - Finnlando: Tutmonda Esperanta Fabelkonkurso (Raita PYHÄLÄ) + Bonvenon en finna Somera Esperanto-kurso (Sylvia HÄMÄLÄINEN)
  - Italio: Ekspozicio en la Nacia Biblioteko de E-o de Massa (Luigia OBERRAUCH MADELLA)
  - Kanado kaj Usono: Jarkunsido de AAIE (Ronald GLOSSOP)
  - Kroatio: Zamenhof-tago en kvar kroataj urbo (Marija JERKOVIC)
  - Rumanio: Tutlanda E-simpozio en Rumanio (Aurora BUTE)
  - Ukrainio: Scienca konferenco okazos en Ukrainio (Nina DANYLYUK)
 • Mireille GROSJEAN: Ekzamensesio en Senegalo ..................... 31
 • Mariana GENCHEVA: Inter la historio kaj la estonteco ..................... 32
 • Raita PYHÄLÄ: La Panteono .......................... 33
 • Magdaléna FEIFICOVÁ (Fejfi): Alparolas vin la nova vicsekretariino de ILEI ....... 34
 • La 46-a Konferenco de ILEI en 2013 (pliaj informoj pri la programo) ............ 36
 • PEKA prezento: PEdagogia KAlendaro – nova servo de ILEI ....................... 38
 • Informoj pri ILEI kaj nia redakcio ........................ 40
 • Adresaro de niaj sekciestroj, reprezentantoj kaj kontaktpersonoj ............ 41

Kovrilpaghaj fotoj:
Titolpaĝe: la 46a Konferenco atendas vin: supre: partoprenantoj de SALO
2011; malsupre: Goslar, unu el niaj ekskursceloj (p.36)
Dorskovrile supre: Comenius-renkontiĝo en Bulgario (p.32); malsupre: E-simpozio en Rumanio (p.29)
Interna dorskovrilo: Ekzamensesio en Senegalo (p.31)

Redakciaj informoj:

Redakciaj informoj:
Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Iwona KOCIĘBA, Graaf de Fiennesln 54, BE-
2650 Edegem. Presado: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen,
Belgio, tel: (+32-3)-234 34 00. Redaktejo: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ,
Hungario, <jozefo.nemeth@gmail.com>, https://www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530.
La revuo aperas ankaŭ kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK,
Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, <moerbeekr@gmail.com>.

La nunan numeron ni sendis al la presejo la 31-an de januaro 2013,
redaktofino por la sekva numero: la 15-an de aprilo 2013.

Bonan legadon!

Jozefo Nemeth (red.)