ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2013/2

 • Jozefo NÉMETH: Enkonduko   ......................... p.3
 • Karaj legantoj (Zsófia KÓRÓDY) ...............p.4
 • Dennis KEEFE: BEK-kurso kaj la tradicia Cseh-kurso (II.) .............. p.5
 • Miroslav HRUŠKA (Miropiro): Kiel prelegi pri Esperanto? .............. p.10
 • Zlatko TIŠLJAR: Mia saĝo post 50 jaroj de instruado de E-o .......... p.14
 • Mirejo GROSJEAN: Malsama ekvilibro inter skriba lingvo kaj parola lingvo ..... p.18
 • Svetlana MIROŜNIĈENKO: Esperanto-belarta literaturo kiel rimedo por ekkoni la mondon .......p.20
 • Zsófia KÓRÓDY: Spertoj de lernejaj grupoj en Komenius-projekto GUTO ..........p.23
 • El la landoj kaj sekcioj (CN, FR, KR, PL, CH) ....... p.25
 • Riskumu kaj gajnu (Katalin KOVÁTS) ........ p.28
 • Novaĵoj pri la 46a ILEI-konferenco en Herzberg/Sieber ......... p.29
 • 2014: ILEI konferencos en Montevideo (Radojica PETROVIĆ) ...... p.31
 • Nekrologoj pri Sarasavani Vaidyanath, Manfred Ritthaler kaj Boriša Ritthaler ..... p.34
 • Pri lingvo per simplaj vortoj (reago de Vilorg TERÄVÄINEN) ....... p.35
 • Internaj kaj eksteraj kondiĉoj de evoluo (reago de Johano PETIK) .......... p.39
 • Informoj pri ILEI kaj nia redakcio .......... p.41

Kovrilpaghaj fotoj:
Titolpaĝe: Lingvaj kursoj kaj sesio de KER-ekzamenoj en Grésillon, kunlabore kun ILEI, jam la trian fojon. Vidu la raporteton de Stefan MacGill sur p. 25.
Interna dorskovrilo supre: Lernantoj el Herzberg kun siaj italaj gastigantoj dum urborigardado en Mazara de Vallo, Italio (Komenius-projekto GUTO, vd p.23.)
Interna dorskovrilo malsupre: La 3-a ISOA en Koreio (vd p.26.)
Dorskovrile: Montevideo alvokas: Venu al Herzberg - Sieber 2013 kaj aliĝu al Montevideo 2014

Redakciaj informoj:
Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Iwona KOCIĘBA, Graaf de Fiennesln 54, BE-
2650 Edegem. Presado: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen,
Belgio, tel: (+32-3)-234 34 00. Redaktejo: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ,
Hungario, <jozefo.nemeth@gmail.com>, https://www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530.
La revuo aperas ankaŭ kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK,
Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, <moerbeekr@gmail.com>.

La nunan numeron ni sendis al la presejo la 6-an de majo 2013,
redaktofino por la sekva numero: la 15-an de aŭgusto 2013.

Bonan legadon!

Jozefo Nemeth (red.)