ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2016/4

 • Enkonduko (Mireille Grosjean)............... 3
 • Martin Strid: Paŝante kantu poemojn por enkapigi lingvon .......... 4
 • Zsófia Kóródy: AGEI (la ILEI-sekcio kun historio nuntempo kaj estonto)........... 15
 • Jindřiška Drahotová: Ĉeĥa paradizo...................... 19
 • Viktor Lufimpu: Necesas profesia instruado en Afriko... 20
 • Programo de la Jaro de Lernanto.............. 21
 • Luiza Carol: Dek jaroj en Esperanto-lando....................... 27
 • Paulo Freire: Instruista trejnado........... 29
 • Prestiĝa premio por prestiĝa pedagogo (Mireille Grosjean)....... 31
 • Rekorda sesio en UAM, Poznano (Ilona Koutny).......... 33
 • Renkontiĝo de esperantistaj familioj, 2017 (Radojica Petroviĉ)........... 34
 • Instruista Trejnado: Modula Instruista Trejnado (Zsófia Kóródy)........................ 35
 • Kiel ILEI sukcesas helpi al ĉiuj kolegoj en la mondo (M. Grosjean)..................... 36
 • Por via notlibro (Stefan MacGill)........................................................... 37
 • La 50-a kongreso de ILEI (informoj, aliĝilo) (Radojica Petroviĉ)......................... 38
 • Informoj pri ILEI............................. 41

  Sur la eksteraj kovriloj: fotoj pri nia kongresurbo Busan

  Sur la interna dorskovrilo: Nia kongresejo ARPINA en Busan, Koreio

  Redakciaj informoj

  Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc CUFFEZ, Elisabethlaan 295, BE-8400 Oostende. Presado: Flandra Esperanto-Ligo, Lange Beeldekensstraat 169, BE-2060 Antwerpen, Belgio, tel: (+32-3)-234 34 00

  Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, jozefo.nemeth@gmail.comhttps://www.ilei.info/ipr/; tel: (+36-70) 931-0530

  La revuo aperas ankaŭ kasede registrita por leghandikapuloj. Informas: Rob MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE BEVERWIJK, Nederlando, <moerbeekr@gmail.com>. 

  Ni fermis la nunan numeron la 31-an de oktobro 2016, 

  redaktofino por la sekva numero: la 15-an de januaro 2017.

  Bonan legadon!

  Jozefo Németh

  redaktoro