ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2023/2 (Jarkolekto 53)

ENHAVO

 • Enkonduko (Ahmad Reza MAMDUHI) p.3
 • Superrigardo pri inkluziva lingvaĵo (Cesco REALE, Alessio GIORDANO) p.4
 • KIMURA Goro Christoph: Lingva higieno kaj Esperanto p.8
 • Ivano KOSSEY: Lernmetoda komplekso por instruado de E-o en lernejoj p.9
 • Teatraĵo „1910”: por instruistoj kaj lernantoj!: (Ĵ. AMIS, A. MADELLA) 12
 • Kursoj en Senegalo (Vjaĉeslav IVANOV) p.15
 • El la landoj kaj sekcioj (AU, BR, BE, CN, HR, RO, NL, RS, UA) p.19
 • Alessandra MADELLA: Alice Vanderbilt Morris kaj IALA p.28
 • Penelope VOS: Instruu Esperanton al Via Infano, per Mil Unuaj Vortoj p.31
 • Didier JANOT: Eventa Servo p.33
 • Novaĵoj (Katalin KOVÁTS, Stano MARČEK, Stefan MACGILL) p.34
 • Informoj pri ILEI, redakciaj informoj p.36

Sur la titolpaĝo: Signifo de la ikonoj: „Lingvo sengenra” (vd. la artikolon sur p. 4)
Sur la interna dorskovrilo: Kursoj en Senegalo (p. 15)
Sur la dorskovrilo: Teatraĵo „1910”: por instruistoj kaj lernantoj - fotoj de Tamara Koziej kaj Brian Moon (vd. la artikolon sur p. 12)

REDAKCIAJ INFORMOJ

Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc CUFFEZ, Torhoutsesteenweg 453/0003, BE-8400 Oostende. Teknika helpo: Stano MARČEK. Presado: Alfaprint, Martin, Slovakio. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, jozefo.nemeth@gmail.com, tel: (+36-70) 931-0530. Peranto de ILEI kadre de LIBE: Olena Poshivana, olenaposivana@gmail.com.
Redaktora noto: la ĝisnuna, limigita retejo de IPR (https://www.ilei.info/ipr/) baldaŭ ĉesos funkcii. Anstataŭ ĝi ni kreis pli ampleksan arkivon ene de la retejo de ILEI. Ĝia aktuala adreso estas https://www.ilei.info/revuoj/ipr-arkivo.php.

Ni fermis la nunan numeron la 15-an de aprilo 2023, redaktofino por la sekva numero: la 15-an de aŭgusto 2023.

Noto: ekde 2023 la ligojn al la retaj versioj de IPR aŭtomate ricevas ankaŭ la abonantoj de la papera versio.

Jozefo Németh, redaktoro