ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2023/4 (Jarkolekto 53)

ENHAVO

 • Enkonduko (Ahmad Reza MAMDUHI) p.3
 • Sara KONNERTH, Renardo FÖSSMEIER: Esperanto en la universitato de Sibio […] p.4
 • Augusto Casquero, 1945 – 2023 (nekrologo verkita de Dennis KEEFE) p.9
 • Mónika MOLNÁR: Unika projekto kun konkretaj rezultoj p.15
 • László SZILVÁSI: Lingvolernado per danc-tapiŝoj p.20
 • Intervjuo kun Maximiliano Garcia (Alessandra MADELLA) p.24
 • Petr CHRDLE: Mia vivo kun Esperanto (fragmentoj de la libro) p.27
 • A. MADELLA La Esperanto-Muzeo de Zaozhuang-Universitato dekjariĝas p.31
 • Alessandra MADELLA: Pri la novaj lingvaj paĝoj en la retejo de ILEI p.34
 • El la landoj kaj sekcioj (BE, BI, CN, DE, HU, JP, HR, PL, RS) p.36
 • La fruktoj de agado per unu simpla komputilo (Stefan MacGill) p.47
 • Voĉdonu por la retaj ekzamendatoj de KER […] (Katalin KOVÁTS) p.48
 • Leterkesto (reago de Gerald TUCKER) p.49
 • Informoj pri ILEI, redakcioj informoj p.51
 • 57-a Kongreso de ILEI – Maceió 2024 (alvoko, aliĝilo) p.52

Sur la titolpaĝo: Grafikaĵo de 57-a Kongreso de ILEI – Maceió 2024 (vd. p.52)
Sur la dorskovrilo: Unika projekto kun konkretaj rezultoj (vd. p.16)

REDAKCIAJ INFORMOJ
Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc CUFFEZ, Torhoutsesteenweg 453/0003, BE-8400 Oostende. Teknika helpo: Stano MARČEK. Presado: Alfaprint, Martin, Slovakio. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, jozefo.nemeth@gmail.com, tel: (+36-70) 931-0530. Peranto de ILEI kadre de LIBE: Olena Poshivana, olenaposivana@gmail.com.
Adreso de la nova arkivo de IPR: https://www.ilei.info/revuoj/ipr-arkivo.php.

Ni fermis la nunan numeron la 31-an de oktobro 2023,
redaktofino por la sekva numero: la 15-an de januaro 2024.

Noto: ekde 2023 la ligojn al la retaj versioj de IPR aŭtomate ricevas ankaŭ la abonantoj de la papera versio.

Jozefo Németh, redaktoro