ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2024/1 (Jarkolekto 54)

ENHAVO

 • Enkonduko (Ahmad Reza MAMDUHI) p.3
 • Didier JANOT: Esperanto kaj ILEI en la 42-a Ĝenerala Konferenco de Unesko p.4
 • Emmanuel DESBRIÈRES: Juna tutmonda malnaiva entuziasmo ĉe Unesko p.9
 • Retaj kunvenoj kun Mirejo (Mireille GROSJEAN) p.11
 • Komisiono de TEJO pri Edukado (Espoir NGOMA KASATI) p.12
 • Kiu okupiĝu pri la instruado de E-o en universitatoj kaj kial? (R. CORSETTI) p.14
 • Alessandra MADELLA: Zaozhuang-Universitato festis sian Esperanto-Muzeon p.16
 • El la landoj kaj sekcioj (CN, FR, GH, HU, IT, KE, CD, RS, TW) p.19
 • Pri LA TEORIO NAKAMURA (Intervjuo de A. Madella kun Anna Löwenstein) p.29
 • Alvoko partopreni en la 57-a ILEI-kongreso kaj Simpozio (Laura BRAZZABENI) p.34
 • Informoj pri ILEI, adresaro de sekcioj, reprezentantoj, kontaktpersonoj p.35

Sur la titolpaĝo: supre: Studentinoj de la Esperanto-fako de Zaozhuang-Universitato legas poemon; malsupre: Duncan Charters, Cecily Lee kaj bangladeŝaj studentoj en la Eo-Muzeo (vd. p. 16)

REDAKCIAJ INFORMOJ
Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc CUFFEZ, Torhoutsesteenweg 453/0003, BE-8400 Oostende. Teknika helpo: Stano MARČEK. Presado: Alfaprint, Martin, Slovakio. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, jozefo.nemeth@gmail.com, tel: (+36-70) 931-0530. Peranto de ILEI kadre de LIBE: Olena Poshivana, olenaposivana@gmail.com.
Adreso de la nova arkivo de IPR: https://www.ilei.info/revuoj/ipr-arkivo.php.

Ni fermis la nunan numeron la 15-an de januaro 2024, redaktofino por la sekva numero: la 15-an de aprilo 2024.

Noto: ekde 2023 la ligojn al la retaj versioj de IPR aŭtomate ricevas ankaŭ la abonantoj de la papera versio.

Jozefo Németh, redaktoro