ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Novaĵoj

Pri la enhavo de IPR 2024/2 (Jarkolekto 54)

ENHAVO

 • Enkonduko (Ahmad Reza MAMDUHI) p.3
 • Duncan CHARTERS: Kial kaj kiel krei interkulturan gvidilon por la UK en Tanzanio p.4
 • Renato CORSETTI: Lingvoj en Afriko: la progreso de frenezo p.9
 • Radojica PETROVIĆ: Strukturo kaj fizionomio de la Esperanto-komunumo p.13
 • Mireille GROSJEAN: 2024 - Jaro de Edukado p.17
 • Alessandra MADELLA: „Teo, Amo kaj la Mondo” atingis Italion p.19
 • Pri la diferenco inter reta kontakto kaj rekta kontakto (Mireille GROSJEAN) p.22
 • El la landoj kaj sekcioj (BG, DE, ES, MG, SN, RS) p.23
 • Ĉu afrikanoj parolas afrikajn lingvojn? (Renato CORSETTI) p.32
 • Por via notlibro (Katalin KOVÁTS, Stefan MACGILL) p.34
 • Intervjuo al „Esperanta Ponto” (Alessandra MADELLA) p.36
 • Informoj pri ILEI, redakciaj informoj p.37

Sur la titolpaĝo: volontulinoj de Studenta Esperanto-Klubo de Zaozhuang-Universitato agadas dum asocia foiro.

Dorskovrile: „Esperanta Ponto” en Tokio (Japanio) (vd. p. 36)

REDAKCIAJ INFORMOJ
Respondeca eldonanto (verantw. uitgever): Marc CUFFEZ, Torhoutsesteenweg 453/0003, BE-8400 Oostende. Teknika helpo: Stano MARČEK. Presado: Alfaprint, Martin, Slovakio. Redaktoro: NÉMETH József, Fő u. 41/5, HU-8531 IHÁSZ, Hungario, jozefo.nemeth@gmail.com, tel: (+36-70) 931-0530. Peranto de ILEI kadre de LIBE: Olena Poshivana, olenaposivana@gmail.com.
Adreso de la nova arkivo de IPR: https://www.ilei.info/revuoj/ipr-arkivo.php.

Ni fermis la nunan numeron la 15-an de aprilo 2024, redaktofino por la sekva numero: la 15-an de aŭgusto 2024.

Noto: ekde 2023 la ligojn al la retaj versioj de IPR aŭtomate ricevas ankaŭ la abonantoj de la papera versio.

Jozefo Németh, redaktoro