Lingvoplanado
Hejmen ] Supren ]

 

Raporto 98
Estrarkunsido en Hago
Juna Amiko
El la landoj 99/2
Oene Hoekstra
Lingvoplanado
Recenzoj 99/2
Reagoj 99/2
Mazi

Katalin Smidéliusz

Lingvoplanado kiel pedagogia rimedo en la edukado de filologoj

(Interlingvistiko vivproksime)

 

 

1. La programo de la studobjekto Interlingvistiko

 

Kadre de la universitatranga fako aplikata lingvistiko, kiu estis lancxita en Szombathely, en la studjaro 1998/99, la studobjekto interlingvistiko ricevis lokon en la programo. Gxi estas instruata dum du semestroj.

La celo de la objekto estas: studi lingvopolitikajn demandojn, ekzameni  apriorajn kaj aposteriorajn filozofiajn lingvoprojektojn, ekkoni la plej gravajn artefaritajn lingvojn.

Kvankam la fakoj de la plej multo de la studentoj estas la angla aux la germana lingvo, estis gxenerale rimarkebla fakto, ke komence ili posedis tre malmultajn gxeneral-lingvistikajn konojn. Ili kapablis havi superrigardon nek pri sia gepatra lingvo, nek pri la konataj fremdaj lingvoj, ne povis doni pri ili strukturajn analizojn. Ilia lingvokono konsistis nur el la traduko de konkretaj strukturoj kaj esprimoj.

La temo de la nova studobjekto postulis, ke la studentoj travidu la strukturojn de la lingvoprojektoj, kapablu eltiri proprajn konkludojn, en ili kreigxu konkretaj pretendoj dum la analizo de la unuopaj lingvoj.

 

2.   La metodikaj pagxoj de la lingvoplanigo

 

Por faciligi la studojn, tro teoriajn por unuakursano, ni alproksimigxis al la temo de la praktika flanko, kadre de kiu laboro la agadon de la malgrandaj grupoj ni efektivigis en tri sxtupoj.

Por la unua provo la studentoj, sen iu ajn antauxpreparigxo, dum seminaria horo devis skizi la bazon de propra lingvoprojekto.

La projekto prezentigxis destinita igxi la nova, komuna lingvo de la Euxropa Unio. La lingvo devis esti: simpla, regula, facile lernebla kaj la leksiko devis bazigxi sur la euxropaj lingvoj.

En la dua etapo la grupoj povis labori pri la projekto dum du monatoj, por ellabori la detalan gramatikon de la lingvoprojekto, kaj krei ties bazan vortprovizon kaj modelfrazojn.

La tria fazo estis kiam la grupoj devis prezenti sian lingvoprojekton al la aliaj, argumentis pri la logikeco de siaj solvoj, respondis al la starigitaj demandoj.

Cxiuj tri fazoj havis siajn lingvistikajn kaj pedagogiajn taskojn (kaj ankaux spertojn).

 

3.   La eksperimento

 

3.1. La skizoj, faritaj dum la unua 90-minuta grupa laboro estis mizeraj. La plej gxenerala sperto estis, ke la studentoj tute ne sciis kiel priskribi lingvon. (Ili produktis el vortkategoria vidpunkto miksitan vortliston, ofte grupigante la vortojn en konversaciajn temojn. Trovigxis grupo, kiu opiniis la plej grava tasko listigi la fleksiajxojn kaj finajxojn.)

Por plupasxi necesis doni al ili ampleksajn klarigojn pri la bazaj nocioj, manieroj priskribi lingvojn, ktp.

 

Lingvistikaj kaj pedagogiaj taskoj de la dua etapo estis:

 

·       instigi la gestudentojn labori grupe

·       studigi al ili lernolibrojn pri lingvoj kaj gramatikoj

·       necesis konigi al ili aron da lingvistikajn terminojn

·       helpi apliki analizon, sintezon (studo de la lingvoj, rimarko de gxeneralaj reguloj)

·       alkutimigi ilin al logika, kreiva pensado (konstruo de la propra sistemo)

·       evoluiigi la lingvistikan fantazion (trovo de novaj leksemoj)

·       kompili enhave kaj estetike altnivelan laborajxon pere de komputilo

 

3.3. Dum la prezentado de la propraj projektoj

 

  efektivigitaj taskoj                                rimarkoj

 

a)       la prezentantaj studentoj

 

- montris siajn kapablojn prelegi, prezenti                                balbuta prezentado, ligita al la

  sciencajn temojn antaux publiko                                paperoj

 

- la inventitan projekton ili devis koni                                ili ne cxiam travidis la propran

  tiagrade, ke ili povu respondi al la                            

  demandoj, kapablu argumenti pri la temo

 

- la identigxo kun la propra lingvoprojekto                                ili esprimis siajn emociojn tre

  faris la studentojn fieraj                                kuragxe, nature

 

b)       la auxskultantaj studentoj

 

- auxdante, ene de malmulte da tempo ili                                komence la studentoj apenaux

  devis travidi la fremdajn strukturojn                                povis sekvi la prezentadojn,

- la studentoj devis rimarki en la lingvoj la                                poste pli kaj pli ili

  (ne maloftajn) kontrauxdirojn kaj                                alkutimigxis

  mallogikajxojn

- ili prijugxis la auxditajn projektojn,

  esprimis sian opinion pri tiuj

 

 

4. Kiajn pluajn eblojn povas doni la detala analizo kaj komparo de la linvgoprojektoj?

 

4.1. Observajxoj ene de unu lingvo

 

·       fonemsistemo (cxiu grupo uzis 5 vokalojn – a,e,i,o,u – ; unu donis ecx fonetikan transskribon.)

·       grafikaj sistemoj (TINK: uzis ne nur la kutimajn latinajn literojn ç [tò])

·       la tipologia klasifiko de la lingvo (en pluraj kazoj estis donita sed plej ofte ne la gxusta)

·       kiujn vortkategoriojn ili prilaboris detale, finpensis logike (pronomoj, Tabelo.1.)

·       kiagrade ili strebis al la reguleco (substantivoj, Tabelo. 2.)

·       kie rimarkeblis la plej grandaj mankoj (verbosistemo: ekz. estis nur indikativo, mankis pluraj verbotempoj kaj modoj, ili simple ne pensis pri ili)

·       kreado de la vorttrezoro (abstrakta, sprita, fontoj rekoneblaj)

·       la karakterizaj trajtoj de la donita leksiko (lauxtema, hazarda)

·       vortfarado, derivado (UNI DUMI: numeraloj: ei, ze,de, ...; tago: ge, lundo eige, mardo: zege...., monato: ufge, januaro ufge ei, februaro ufge ze Tabelo.3.)

·       ekzemplofrazoj, ekzemplotekstoj (ili servas por gramatikaj, lingvistikaj celoj, estas amuzaj)

·       cxu estis farita traduko de literaturajxo (UNI DUMI: Petőfi: La amo, la amo)

·       kiujn erarojn ili faris (“ en nia lingvo trovigxas la sekvaj prepozicioj: -dan = gxis, -deg= jer, -fu = en, ktp. Tiuj staras cxiam post la vorto.”)

·       kiujn efikojn havas la lingvoj (lauxfaka, studata/ lernata lingvoj de la studento, aux la gepatra lingvo. Pozitiva efiko: estas rekoneblaj la elementoj; negativa: evititaj solvoj)

·       sintaksaj priskriboj apenaux troveblis en la projektoj

 

 

4.2. komparo de la diversaj lingvoprojektoj

 

·       similaj solvoj (lingvaj, leksikaj)

·       preparo de frekvencolisto lauxbaze de la donitaj vortaroj

·       provo krei pli perfektan lingvon uzante la plej bonajn elementojn de la prezentitaj projektoj

 

 

5.   Praktika provo de la lingvoprojektoj

 

La vera provo de la prezentitaj projektoj povos efektivigxi, kiam cxiu grupo kapablos traduki al sia lingvo la saman tekston, la lingvajn formojn sisteme listigitajn ekzemplofrazojn. Dum la tradukado la studentoj povas rimarki la mankojn de siaj lingvoprojektoj, la neuzeblecon de la malbone aux nekomplete prilaboritaj strukturoj. Tiam la studentoj havos eblon pluperfektigi sian projekton, aldoni la mankantajn elementojn.

Dum la posta analizo la tradukoj de la sama teksto donas pli bonan eblon por la komparo kaj analizo de la projektoj.

 

6.   Konkludo

 

6.1. Gxeneralaj spertoj

 

Planado de lingvo kiel tasko estis nekutima al la studentoj, sed ili komencis la laboron kun granda entuziasmo. (Estas alia problemo, ke unu el la grupoj ne klopodis prepari sistemon plejeble tauxgan, ne povis/volis persiste labori). Dum la procezo mi sukcesis alkutimigi la studentojn al konscia kaj regula ekzameno de lingvaj sistemoj, al ampleksa struktura analizo de la gepatra lingvo, malkovro de lingvaj universalajxoj kaj instigi ilin al ties kreiva apliko.

Dum la dua parto de la semestro la analizon de la kutime alte taksataj lingvo(projekto)j (Volapuko, Esperanto, Ido, Occidental, Interlingua, hungara Romanid, novaj: Uropi, Klingo, Europanto) ili faris jam laux siaj spertoj, komparante, rigardante per aglaj okuloj la diversajn sistemojn, sercxante la formojn kaj solvojn, konvenajn al iliaj pretendoj. La akiritajn spertojn ili povos bone utiligi dum siaj filologiaj studoj kaj lingvoinstrua praktiko. Studento jene resumis la esencon: “ Se mi eklernos novan lingvon, mi komencos ne per la lernolibro, irante de unu leciono al la alia, sed mi unue trastudos la gramatikan libron. Kial ne tiel oni instruis nin gxis antauxe?” Fakte kial ne?

 

6.2. Kiel tiu eksperimento utilis al Esperanto?

 

Krom la menciitaj utilaj lingvistikaj spertoj la studentoj vole-nevole havis dauxran kontakton kun planlingvoj, alkutimigxis al la ideo ke tiuj ekzistas, pluraj el inter ili funkciis kaj ecx nun funkcias.

Fine de la dua semestro dum la ekzameno ili devos profunde koni unu el la pritraktitaj lingvoprojektoj. Literaturon por la preparigxo mi mem disponigis aux direktis ilin al la reto. Nur unu lingvo estis kiun mi pretis instrui post la devigaj lekcioj, tiu lingvo estis Esperanto.

La fakultativan kurson vizitis pli ol la duono de la grupo kaj multaj sincere ekinteresigxis pri la lingvo kaj ties movado. Vizitis la studentojn ankaux la estro de la landa junulara sekcio kaj sxi rakontis pri la eblaj kontaktoj, sekvaj E-arangxoj. La informoj venis tiam de samagxulo kaj ne de la profesorino, ankaux tio multe helpis. Kelkfoje alia juna esperantisto venis kaj helpis ilin en la lernado, malebligante, ke la lingvo ligigxu ekskluzive al mi.

La funkciadon de E-o la studentoj mem povis sperti, kiam dum unutaga ekskurso ni vizitis en Vieno la Internacian Esperanto-Muzeon kaj tie la direktoro de la muzeo s-ro Herbert Mayer en Esperanto prelegis pri la planlingvoj Occidental kaj Interlingua. Tiam evidentigxis ke nia internacia lingvo tauxgas ankaux al fakaj, sciencaj celoj, tio sxajnis esti grava argumento por E-o.

Al la ekskurso aligxis ankaux nefilologaj junaj esperantistoj, kiuj inter si kaj kun mi parolis dauxre en Esperanto, kion pluraj el la grupo unue nur observis, poste iom ankaux partoprenis.

Eble el la trideko da filologoj nia movado gajnos “nur” kvar-kvin esperantistojn, sed certe ankaux en la aliaj restos pozitivaj opinioj pri la planlingvoj, kiujn ili povos transdoni dum la postaj lingvistikaj agadoj.

La studobjekto dauxre restos en la programo kaj ni volonte akceptos sugestojn, kritikojn, laborkontaktojn  kaj librodonacojn kiuj povos helpi pliprofundigi nian laboron.

 

Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék,

HU-9701 Szombathely, Pf.: 170, Hungario

 (sekvas tabeloj)