ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Instancoj

Sekcikotizoj


Belgio: Por aliĝi oni kontaktu la sekciestron. Oni pagas 18 EUR al la kontnumero 000-0265338-43 de Flandra Esperanto-Ligo (FEL), Frankrijklei 140, 2000 Antwerpen, Kodo ILEB-T

Brazilo: La kotizo estas tiu por B-lando. Se vi bezonas helpon kontaktu la brazilan sekciestron: Aristóphio Alves Filho per vacapo (82) 99986-5126 aŭ per la retadresoj: esperantomaceio ĉe gmail.com / esperantomaceio ĉe yahoo.com.br

Britio: www.esperantoeducation.com

Ĉeĥio: Kotizo CZK 300,00 Pagoj al Banko-konto 3330-021/0100, Komercni banka, Podebrady. Informoj pere de Ĉeĥa Esperanto-Asocio, c/o Pavel Polnicky, Lesni 150/VI, 290 01 Podebrady cea.polnicky@quick.cz

Finnlando: Alighu al: sylvia.h@kolumbus.fi.

Francio: Informoj pere de https://eventaservo.org/o/ILEI-Francio

Germanio: Kotizo EUR 25,00. (EUR 30,00 por paroj kun la sama adreso). Zsofia Korody, Esperanto-Centro, Grubenhagenstr. 6, DE-37412 Herzberg/Harz, zsofia.korody@esperanto.de. Pli da informoj: http://agei.esperanto-urbo.de/page.php?pid=78065795

Hungario: www.ilei.info/hungario Kotizo: egalvaloro de 12,50 aŭ 6,25 eŭroj + 500 HUF. Pagoj al la Sekciestro. Informoj pere de NÉMETH József, 8531 IHÁSZ, Fő u. 41/5. Telefono: (+36) 70-931 0530, jozefo.nemeth@gmail.com

Irano: Informoj pere de ilei.ir@esperanto.org

Italio: Kotizo EUR 18,00. Pagojn oni faras al la poŝtkonto 15095417. Informoj pere de Luigia OBERRAUCH-MADELLA, via Prampolini 8, IT-43100 Parma)Tel/fakso 0521 785582, pianetaurano@libero.it

Nederlando: Kotizo EUR 18,15 Pagojn oni faras al la poŝtkonto 2315416, Zeist. Informoj pere de Atilio ORELLANA ROJAS, Riouwstraat 172, 2585 HW Den HaagTel (070) 3556677 Fakso (070) 3584422, iei001@tiscali.nl

Pollando:Kotizo PLZ 54,00. Informoj pere de Magdalena TATARA, PL 32 021 Kozmice Wielkie 323, k/Wieliczki; tel.+4812/ 451 11 39.

Svedio: Kotizo SEK 200,00. Pagoj al Potŝĝirkonto 3 14 30 – 2 nome de Svenska Larares Esperantoforbund. Informoj pere de Jill Hilford, Sockengatan 113, S-252 51 HELSINGBORG, jillhilford@yahoo.com

Svisio: Kotizo CHF 35. Pagojn oni faras al la konto CH57 0076 8300 1480 1570 2 nome de Svisa ILEI Sekcio, Monsieur Charles Roduit.

Togolando: Neniu pagas.

Usono kaj Kanado:Por aliĝi perrete:  www.esperanto-usa.org/retbutiko/AAIEMemberships aŭ http://aaie.us. Ankaŭ pagojn oni faras per ĉeko adresita al AATE (American Association of Teachers of Esperanto) al Dorothy HOLLAND, 5140 San Lorenzo Dr., Santa Barbara CA 93111-2521, dorothyh77@gmail.com.


© Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj