El la landoj 01/2
Hejmen ] Supren ]

 

Raporto 2000
Fabelkomencoj
Li Weilun
El la landoj 01/2
Kolokvo en Usono
Niaj laborfortoj

Auxstralio

Raporto pri instruado de Esperanto

Sud-Aŭstralio:

En Adelajdo, estas 5 instruistoj, kiuj instruas malgrandajn grupojn de plenkreskuloj.

Unu el tiuj instruistoj, John Gallagher ankaŭ instruas unu studanton per retpoŝta kurso. Krome, li komunikas kun la esperanto-klaso de japana instruisto kiu trovis la nomon de John per Kvazaŭlernejo.

 

Kvinslando (Queensland):

Estas du aktivaj grupoj en ĉi tiu provinco. Unue, en Brisbane, 6 maturuloj partoprenas klasojn kadre de la organizo U3A (Universtitato de la Tria Aĝo); Kay Andersen gvidas la klasojn. Okcidente de Brisbane, en la urbego Toowoomba, Dianne Lukes instruas infanojn en du lokaj elementaj publikaj lernejoj.

 

Okcidenta Aŭstralio:

Dum 2000, du instruistoj instruis esperanton en lernejoj en Perto. S-ino Penny Vos instruis ĉirkaŭ 60 infanojn (6 ĝis 15 jaraĝaj) en Treetops Montessori lernejo. La lernantoj ĝuis retkontakton kun samaĝaj studantoj en Svislando. La klasoj daŭros ĉi jare (2001). La muzikinstruisto de la lernejo ankaŭ interesiĝis pri Esperanto kaj komencis lerni ĝin kun la helpo de Penny. Ŝi tradukis kantojn Esperanten kaj ili kantis ĉe Perta familia noktoklubo.

S-ino Trish O’Connor instruis ĉe la Perth Montessori lernejo. La klasoj estis en 3 grupoj laŭ aĝo; 3 - 6 jaraĝaj, 6 - 9 jaraĝaj kaj 9 – 12 jaraĝaj, entute ĉirkaŭ 80 infanoj. Trish ankaŭ instruis Esperanton dum 8 semajnoj al grupo de studantoj kadre de PEAC (apartaj klasoj por pli inteligentaj infanoj). La studantoj venis el 16 lernejoj.

 

Viktorio:

Esperanto estas instruata en tri grupoj, sub la gvidado de Marcel Leerveld, Jennifer Bishop kaj Margaret Warr. Ken Rolls kaj Franciska Toubale instruas grupon de ok studantoj ĉe la Asocio por Edukado de Plenkreskuloj; plejparte, tiuj komencis lerni la lingvon kadre de la Somerlernejo ĉe Melburno.

 

Ekzamenoj de la Aŭstralia Esperanto-Asocio:

Dum la jaro 2000, 16 esperantistoj sukcesis en 5 niveloj.

Baza – 6; Elementa – 3; Meza – 3; Supera – 2; Alta – 2.

 

Korespond-kursoj:

Hazel Green administras la korespond-kursojn por Aŭstralio; dum la jaro 2000, 14 homoj aĉetis 21 korespondajn kursojn.

Kay Andersen

Kunordigantino por Aŭstralio

kjand@ozemail.com.au

Belgio

Kadre de la ILEI-projekto INTERKULTURO, 5-a klaso de elementa lernejo en Binche, Belgio, jxus ekis E-kurson; fakte la instruistino (S-ino Lecron) eklernas la lingvon samtempe kun siaj gelernantoj. Tio postulas multe da kuragxo, des pli, ke loke trovigxas neniu sperta e-isto. Por kuragxigi ilin, kaj samtempe silentigi negativajn antauxjugxojn de gekolegoj, vi povas sendi etan simpatian mesagxon, cxu rete: cndbs.binche@sec.cfwb.be, kun la mencio "pour la 5e primaire B, Mme Lecron: por la 5-a elementa klaso B, S-ino Lecron)", cxu posxte (bildkarto suficxas) al jena adreso:

Ecole du Sacré-Coeur, classe de 5e B (Mme Lecron), avenue de Burlet, BE-7310 Binche, Belgio

Germain Pirlot

 

Britio

Jarraporto de Esperanto Teachers' Association

Dum pluraj jaroj ETA spertis krizajn problemojn. En marto 2000 la tiama komitato deziris eksigxi, kaj pro manko de subtenantoj, proponis malfondi la asocion kaj fordoni gxian bonhavon al simila organizo. Por permesi al ETA dauxri, kvarkapa komitato sin prezentis, estis elektita de la membraro, kaj promesis plenumi limigitan programon por la sekva jaro.

 

La nova komitato estis:

bullet

Roy Simmons, prezidanto

bullet

Malcolm Jones, vic-prezidanto

bullet

Angela Tellier, sekretario

bullet

Ian Mac Dowall, kasisto

Jen resumo de la jara agado:

 

Ø      Jam februare okazis la dua dunivela semajnfina kurso en Felixstowe: cxi-foje kun la temo 'Saksoj' kaj kun la tre bonvena, lerta instruado en la progresanta grupo de Ivo Durwael el Belgio.

Ø      La aligxkotizo al ETA laux la jarkunvena decido malpliigxis gxis £5.00.

Ø      La nova bulteno, iEL (instruado Esperanta- lerte!), aperis kvarfoje dum la jaro, kvankam materialo mankis por la lasta eldono pro la fakto ke gxi estis tro proksima al la prokrastita januara eldono. La bulteno estis sendita al 70 anoj (el kiuj cx. 25 estas individuaj membroj de ILEI).

Ø      Artikolo kaj anonco pri Urso-Kurso aperis en la porlerneja gazeto “Questions and Answers” en septembro, kaj kopio de la artikolo estis eldonita en nia bulteno.

Ø      La sezona bulteneto “Bear Facts” komencis sian trian jaron kaj estas sendata al tiuj infanoj, kiuj dauxre sekvas la Urso-Kurso-n; infanoj, kiuj partoprenas la  konkursojn, ricevas kuragxigan premieton.

Ø      Bedauxrinde, nepris prokrasti arangxitan someran semajnfinan porinfanan kurson gxis oktobro. Sep familioj interesigxis pri la somera kurso sed mankis aligxoj por la oktobra, kiu estis nuligita.

Ø      ETA ne estis reprezentita cxe la ILEI konferenco precipe pro la frua dato.

Ø      Auxtune mortis multjara membro de la asocio, Fraser Dunbar, kies forpaso signifas grandan perdon. Li multege kontribuis al la instrua agado de ETA, precipe per la kursoj cxe Belstead House, Ipswich, kaj poste en Felixstowe. Aparte lastatempe, kaj malgraux kreskanta malsano, li ankaux gravege kontribuis al la administra laboro de EAB.

Ø      Hilary Chapman dauxrigis la iom pli junan tradicion de ETA, kaj arangxis sukcesan porinstruistan kurson kiel parton de la “Ni Festivalu!” semajnfino en Barlastono cxi-januare.

Ø      La intenco sxangxi la nomon de la asocio kaj la kvorumon de difinita nombro al procentajxo de la membraro ne eblis dum la jarkunveno 2000 pro manko de averto. Tamen la komitato avertis la membraron, ke estos propono por la jarkunveno en 2001. La sama komitato sin prezentas por la sekva jaro.

Malcolm Jones,

vic-prezidanto de ETA

 

Finnlando

La nova estraro de la finna ILEI-sekcio

Sekciestro: Carola Antskog

Dragsfjärdvägen 690, FI-25700 KIMITO

Telefono: 358 02/ 423 133. Retadreso: cantskog@kolumbus.fi

 

Sekretario: Sylvia Hämäläinen

Teivaalantie 85, FI-33400 TAMPERE

Telefono: 358 03/ 346 3493. Retadreso: veli.hamalainen@kolumbus.fi

 

Kasisto: Tapio Sormunen

Kirjurinkuja 1 H109, FI-02600 ESPOO

Tel 358 09/ 5416 602. Retadreso: tapio.sormunen@siemens.fi

 

Komitatanoj por la jaroj 2001-2003: Carola Antskog kaj Sylvia Hämäläinen

 

Informis: Sylvia Hämäläinen

 

Francio

Manifestacio por lingvo-diverseco en Parizo

Francaj instruistoj ne malofte protestas kontraux la decidoj de la Ministerio pri Edukado. Tamen unuafoje, kune kun la plej diversaj sindikatoj, res-


ponde al alvoko de asocioj de instruistoj de fremdaj lingvoj (itala, hispana, portugala, rusa ktp.) la 14-an de marto 2001 tricento da instruistoj manifestaciis por vera lingvo-diverseco en la instruado de lingvoj. Anstataux kontrauxstari la influegon de la angla (kaj 2-agrade de la hispana), la Ministerio malaperigas postenojn pri la aliaj lingvoj (ecx pri la germana, cxe la germana landlimo!). Sekve cxiuj instruistoj estas mal-kontentaj: instruistoj pri la angla kaj hispana, cxar ili frontas klasojn kun 35 lernantoj aux pli, la aliaj, cxar ecx post cxasado de lernantoj ne suficxas la lernantoj kaj la posteno malaperas.

Apud la belaj frazoj pri la neceso paroli lingvojn, la Ministerio reduktas de 3 horoj al 2 horoj la instruadon de fremda lingvo; enkondukas gxin en la infangxardenon, sed pro manko de instruistoj dungos plej versxajne denaskajn parolantojn (kvazaux por paroli france suficxus, ke cxiuj francoj farigxu instruistoj de la franca lingvo!).

Evidente esperantistoj ne povis resti for: kvankam ne invititaj al la preparlaboroj, ili aperis kun bela banderolo „Esperanto: la mondo cxe la langopinto” (en la franca „langue” signifas kaj lingvon kaj langon) kaj distribuis informilon pri la rolo de esperanto por vera lingvo-diverseco. Tute neatendite gxis tia grado, ili frontis malamon kaj intereson kaj havis okazon serioze diskuti kun la plej malfermitaj inter la kolegoj.

Renée Triolle

 

Hungario

Raporteto pri la hungara sekcio de ILEI 2000/2001

En 2000 ni havis 39 membrojn. Tio signifas ioman malkreskon kompare al 1999. La sola komuna arangxo de la sekcio estis la tradicia pedagogia konferenco en februaro 2000, kun la cxeforganizo de nia karmemora kolegino, s-ino Barcsay Zsuzsa.

La iama adresaro de s-ino Barcsay enhavas informojn pri pli ol tricent E-instruistoj. Nur cx. 12 procentoj de ili membrigxas en ILEI. Proksimume la duono de niaj membroj instruas E-on al iom pli ol 100 gelernantoj (cxefe al studentoj, kiuj intencas trapasi lingvoekzamenon). Nia membro, s-ino Kovács Márta, en la nomo de nia sekcio kompilis kaj dissendis enketilon al cxiuj adresoj de la fama adresaro de s-ino Barcsay. Post la analizo de la respondoj mi kompilos malgrandan statistikon ankaux por IPR.

Kun la cxeforganizo de s-ino Kovács Márta, en februaro 2001 ni havis sukcesan pedagogian tagon en Budapesxto kun la partopreno de pli ol 50 pedagogoj. Sekve de la enketilo kaj tiu de la sukcesa konferenco, en 2001 nia sekcio ekhavis plurajn novajn membrojn.

Kontribuintoj de la programo (i.a.): Farkas-Tatár Éva, Smidéliusz Katalin, Mészáros Béla, Bujdosó Iván, Barossné Kóródy Zsófia, Vizi László, Princz Oszkár, Szilvási László, Stefan MacGill, Kovács Márta.

S-ino Nagy Kornélia kun folklora koruso prezentis E-lingvajn kantojn por omagxi al la memoro de s-ino Barcsay. Krome, nia asembleo starigis fonduson, kiu kolektas monon por memortabuleto (aux io simila) por nia forpasinta kolegino.                                           Németh József, sekciestro

 

Togolando

Esperanto pli kaj pli entrudigxas en lernejojn

S-ro ADOKPE Tokouda Raymond instruas la lingvon al cxiuj lernantoj de la privata kolegio SAVOIR de Lome. Tiel, de la unua gxis la kvara klaso, cxiuj lernantoj partoprenas la kurson. En la horar-tabelo cxiu klaso havas unu horon de Esperanto kurso semajne.

Apude, en CEG ANFAME, s-ro GBEGLO Koffi instruas E-on al kelkaj lernantoj. Tiuj prezentis la lingvon al la aliaj lernantoj kaj invititoj dum la kultura semajno de la 9-a gxis la 13-a de aprilo 2001.

 

Salutvortojn gratulajn sendu al tiuj kolegioj, kiuj pretas gxemeligxi kun aliaj lernejoj:

– ADOKPE Tokouda Raymond, Instruisto de Esperanto. Collège "LE SAVOIR". B.P. 494 Lome-Togo. Tel: (228) 27 11 8

– CEG ANFAME IRED GOLFE, B.P. 80252, Lome-TOGO. Tel: (228) 08 34 06