Raporto 2000
Hejmen ] Supren ]

 

Raporto 2000
Fabelkomencoj
Li Weilun
El la landoj 01/2
Kolokvo en Usono
Niaj laborfortoj

Internaciaj Ekzamenoj de ILEI/UEA en 2000

En la jaro 2000 okazis 8 ekzamensesioj en 4 kontinentoj, po unu en Ukrainio, Usono, Malagasio, Israelo (UK), Bulgario, Koreio, Hispanio (Katalunio), kaj Togolando. Entute sukcesis 30 homoj (15 E, 15 M) el 15 landoj: po 5 el Francio kaj Togolando, po 3 el Hispanio kaj Ukrainio, po 2 el Japanio, Koreio, kaj Usono, kaj po 1 el Auxstralio, Britio, Bulgario, Malagasio, Nederlando, Nigxerio, Ruslando, kaj Sudafriko. El tiuj kiuj sukcesis en la antauxtesto, malsukcesis 10 (do 25%) en la ekzamenoj mem (5 E, 5 M).

La plej granda kvanto da sukcesoj (7) okazis en Blanes, Katalunio. En Tsevié, Togolando, prezentis sin 21 kandidatoj, tamen sukcesis nur 6, same kiel en Jalto, Ukrainio. Iom nekutime, ekzamenigxis nur 2 homoj kadre de UK en Telavivo.

Bill Maxey , Sekretario, IEK

Juna Amiko

1999 esti rekorda jaro por Juna amiko, kun 1936 abonoj, el kiuj pli ol 1100 venis el Brazilo, per grupa mendo de Brazila Esperanto-Ligo. La pagitaj abonoj por 2000 sumis iomete super mil: en Brazilo (412), Hungario (52), Kroatio (50), Italio (49), Francio (42), Usono (39), Nederlando (29), Svedio (23), Litovio (20), Germanio (18), Finnlando (16). Ekde 2000, BEL devis moderigi sian mendemon, pagante por livero nur por tiuj, kiuj membras en BEL pli ol unu jaron. Per tio, la nombro da brazilaj abonantoj falis al proks. 600 en la jaro 2000, kaj gxis nun, al 412 en 2001.

Tiu eksterordinara nombro da novaj membroj fontas el aparta varb-strategio, eble kopiinda alilande. BEL fiksas tre avantagxan membro-kotizon por la novuloj – malpli ol la duono de la plena kotizo. Tiel facilas logi varbitojn kaj komenc-kursulojn al ilia nacia ligo. Tamen el tiu modesta sumo, ne eblis kovri la kostojn de dua revuo "Juna amiko", bedauxrinde, cxar gxuste gxi plej utilas por la komencintoj.

Restas la fakto, ke la bonfarto de la revuo dependas grandparte de la aparta largxvido kaj mendemo de la brazilanoj.

 

Dum iom da tempo, tio ebligis al ni ne vidigi tendencon kiu ekzistas jam de kelkaj jaroj, la nombro da abonantoj precipe en la plentarifaj landoj iom post iom falas. Tio okazas spite al la dauxra enhava kvalito, kaj la subita levo de la aspekta kvalito veninte el la plenkoloraj kovriloj. Tiu falado paralelas cxiam malpli da atento al la varbado kaj subteno de perantoj. Probable tio estas la cxefa kauxzo de la faletado. La kvanto da varbado kaj administrado necesa por la revuo estas pli ol la nuna prizorganto povas dedicxi. Tial la alvokoj en la lastaj numeroj de IPR. Post dek ses jaroj da plenumo en samaj manoj, venis la tempo transdoni tiujn taskojn en novajn kaj espereble pli multajn manojn. Tio nasku fresxajn ideojn, strategiojn kaj procedurojn kiel pli kontentige mastrumi la revuon.

 

Efektive, ni ricevis du interesigxantojn; ILEI invitos ilin al Budapesxto junie, okaze de la ekspedo de la dua numero de JA, por konatigxi kun la taskoj kaj la situacio. Se tiuj akceptos la taskojn, ni povos havi adiminstranton/ ekspediston apud Budapesxto kaj ret-konektitan varbulon en najbara lando. Ni esperu je tiuj solvoj kaj refoja prospero por nia baldaux cent-numera revuo.

Stefan MacGill , administranto, JA

 

LIBROSERVO en 2000

La libroservo de ILEI pretigis nur 16 fakturojn en 2001, kun suma valoro de 503,10 EUR, el kiuj 453,30 EUR rilatis al libroj.

Estis fakturitaj precize cent libroj (Okulo 38, Tendaraj tagoj 50, Szanser 2, Rommesmo 4, Pasporto 2, Melnikov 4).

La nova libro de Menikov estis vendita rekte al UEA, sen aparta fakturo.

Restas granda stoko de Okulo, kreita pro la atenditaj bezonoj de la klasoj de Interkulturo, sed tiu principa bezono ne konkretigxis en la formo de mendoj.

Rekomendate estas deskribi cxiujn krom 100 ekzempleroj de la kantlibro Rommesmo.

La klopodo starigi filion de la libroservo en okcidenta Euxropo ne naskis frukton; ni dauxre sercxas alian transprenanton.

Stefan MacGill , (kontrauxvola) prizorganto

Financa Raporto de ILEI 2000

Rezulto

2000.12.31

Rimedoj                  EUR                                       Kostoj                     EUR

Membrokotizoj      5,930:00                                 IPR’00                    5,464:00

Konferenco             1,527:00                                 IPR’99                    1,040:00

Libroj                      1,006:00                                 Afranko, tel,reto     1,419:00

Subvencio ´99/00    2,711:00                                 Materialoj               1,100:00

Donacoj                     510:00                                 Estrarkostoj            1,390:00

Komerca cxambro       21:00

Interezoj                    751:00                                 Faka kotizo               144:00

Ekzameno                   66:00

Bankkostoj             1,198:00

Diversaj                     593:00

Sumo (EUR)           12,435:00                               Sumo                      12,435:00

 

Bilanco

2000.12.31

Aktivo                                                                   Pasivo

Kaso                       - 40:00                                    Interkulturo            1,957:00

Bankoj

(SEB, FSB, PG)     2,177:00                                 FEL                           145:00

UEA , ilek-a           9,700:00

JA, juna-l                1,439:00                                 Div. kreditoroj        5,260:00

Oficejaj iloj                165:00                                

Nepagitaj fakturoj    145:00

Stoko Eldono             336:00                                 Propra kapitalo      8,384:00

Stoko Libroj           1,824:00

Sumo (EUR)           15,746:00                               Sumo                      15,746:00

 

Ekzameno 2000

Saldo 1999.1231                    - 26:00 EUR

Ekzamen-kotizoj                      205:32

Ekzamen-kostoj                     - 245:41

Saldo 2000.12.31                   - 66:09 EUR

 

Interkulturo 2000

Saldo 1999.12.31.                  257 EUR

Enspezoj                                               Kostoj

Privataj donacoj        735:77                  Administrado                         - 117:00

Fondusoj, grupoj    2650:00                  Ekspedo Eurokalendaro           - 44:00

                                                               Helpo INTK-infanoj              - 198:00

Varbiloj                                  - 228:37

Lernokajero                            - 266:58

Cirkuleroj                               - 467:00*

Sendo lernomaterialoj

al B, C klasoj                        - 1490:62*

Funkciigo Virtuala Lernejo    - 540:00

Saldo 2000.12.31                      291:20

Sumo                      3642:77                  Sumo                                      3642:77

* Al Bilanco Pasivo

IPR 2000

Presado ’99 resto   1039:69

Presado ’00            3627:64

Afranko                  1328:21

Honorario                 508:00

Sumo                      6503:54 EUR         (Por 2000: 5464 EUR)

 

Juna Amiko 2000

Rezulto(EUR)

Rimedoj                                                Kostoj

Abonoj 2000          5,291:00                 Presado’00             2,744:00

Prunto de ilek-a      3,131:00                 (inkl. bankkostojn)

TNT ekspedoj       1,626:00

Honorarioj                 549:00

Materialoj k.a.        1,119:00

Kostokalkulo            945:00

Saldo                      1,439:00

Sumo                      8,422:00                                Sumo                      8,422:00

Fonduso Erika Linz                                 Fonduso Dazzini

Saldo 1999.1231    140,333:00 SEK                     Saldo 1999.12.31   6325:00 SE 

Donacoj                                    544:50                  Interezoj                                23:92

Loterio por kolekto              1450:00                  Donacoj ’99                             91:76

Interezo                                  6300:10                  Donacoj ’00                           501:00

Stipendio                                - 5040:00                                Membrigoj/helpoj   - 2185:64

Stipendio                                - 2170:00

Bankkosto                   -50:00

Saldo 2000.12.31   141,367:00 SEK                     Saldo 2000.12.31   4755:58 SEK

 

Fonduso Szerdahelyi                        Koleghelpa kaso

Saldo 1999.12.31   7170:00 SEK                          Saldo 1999.12.31   1126:00 SEK

Donaco                      200:00                                 Kolektoj, donacoj   1576:00

Vendoj                    8,405:00                                 Koleghelpo             - 946:00

Interezo                      86:60

Antauxpago, eldono parte - 1720:00

Saldo 2000.12.31   14,141:60 SEK                       Saldo 2000.12.31   1756:00 SEK

Financa Plano 200

Rimedoj                 EUR                                       Kostoj                                    EUR

Membrokotizoj      6,500:00                                 IPR                                         5,600:00

Konferenco             1,500:00                                 Afranko, tel, fakso ktp.         1,500:00

Libroj                      1,000:00                                 Estrarkostoj                           1,600:00

Eldonajxoj                 600:00                                 Materialo, kopiado                1,200:00

Subvencio UEA      1,300:00                                 Oficejaj iloj                                500:00

Interezoj                    500:00                                 Faka kotizo, komerca cxambro   200:00

Juna Amiko               700:00                                 Interkulturo                            1,000:00

Diversajxoj                500:00                                 Diversajxoj                             1,000:00

(donacoj kaj aliaj)                                                  (ekzameno, donacoj, bankkostoj ktp)

Sumo                      12,600:00                               Sumo                                      12,600:00

Boo Mee Kim-Lindblom, Kasisto de ILEI