Estraro
Hejmen ] Supren ]

 

Estraro
Sekciestroj
Reprezentantoj
Laborkomisionoj
Kunlaborantaj...
Membrigxo
Retadresoj de ILEI
Komitato

Nova estraro de ILEI (2018 - 2021)

 • Prezidanto: Prezidanto: Mireille Grosjean „Mirejo”, Grand-rue 9, cp 9, CH-2416 Les Brenets, Svislando. <mirejo.mireille@gmail.com>. Tel. hejma (+41) 32 932 18 88, portebla (+41) 79 69 709 66. Kunordiganto de la estrara laboro. Eksteraj rilatoj (UNESKO, FIPLV kaj aliaj). Informado pri la Ligo. Observanto de ILEI en la estraro de UEA kaj Komitatano A ce UEA. Eldonado de la du revuoj de ILEI.
 • Sekretario: Elena Nadikova, ul. Kadikova, 24-41, RU-428037 Ceboksari, Rusio,
  Tel. fiksa: (+7) 8352-648531, portebla: (+7) 919-670-25-34. <lena_espero@mail.ru>.
 • Estrarano pri financaj aferoj: William Harris „Vilcjo”, Esperanto-USA, P.O. Box 1129, El Cerrito, CA 94530, Usono. <ilei.kasisto@gmail.com>.
  Tel. hejma (+ 510) 653 0998.
 • Vic-prizorganto de financaj aferoj: Karine Arakeljan, 33 Khandjian Str., Apt. 4, AM-0010 Erevan, Armenio, Tel. pos.: (+374) 055-27-99-06. <karinko_arm@mail.ru>
 • Estrarano: Ivan Colling, DEPAC/UFPR, Ed. Dom Pedro I, Rua Gal. Carneiro, 560, Primeiro. Andar, Centro, BR-80060-150, Curitiba, PR, Brazilo. <iecolling@yahoo.com.br>. Eldonado de la Manlibro pri Instruado de Esperanto
 • Estrarano: Jung Yuro „Unika”, 403, Grandmer, 2-4 Harigaya 2, Fujimi, Saitama JP-354-0017, Japanio. Tel. pos.: (+81) 70-5569-6771. <yurjun@st.amu.edu.pl>. Reta komunikado, kongresaj aferoj, TEJO.
 • Estrarano: Radojica Petrović, Bul. oslobodjenja 36/14, RS-32000 Čačak, Serbio. Tel. hejma (+381) 32 371053. <radojica.petrovic.rs@gmail.com>.