Membrigxo
Hejmen ] Supren ]

 

Estraro
Sekciestroj
Reprezentantoj
Laborkomisionoj
Kunlaborantaj...
Membrigxo
Retadresoj de ILEI
Komitato

MEMBRIĜO AL ILEI KAJ PAGADO POR ALIAJ SERVOJ 

Membreco kostas 20 en A-landoj (lau UEA-difino) 10 en B-landoj kaj 2 en C-landoj, kun ricevo de 4 numeroj de IPR jare. Kun aliro nur al reta versio, membreco kostas 10 por la A-landoj, 5 por la B-landoj kaj 1 por C-landoj.

Bonvenaj estas donacoj al la fondajoj de ILEI, konferencaj pagoj kaj abonoj por Juna amiko. Sekciestroj en trideko da landoj akceptas membrigojn kaj donacojn; simile, perantoj por Juna amiko akceptas abonojn enlande. Por pagoj rekte al la internacia ILEI informu skribe al Vilcjo (Bill) HARRIS, Esperanto-USA, P.O. Box 1129, El Cerrito, CA 94530, Usono. <ilei.kasisto@gmail.com>.

La pagoj povas okazi pere de la nederlanda ILEI-konto, al la ILEI-konto ce UEA au al la sveda konto:

* Pagoj al la nederlanda konto de ILEI: numero 4676855 ce ING Bank N.V., IBAN NL55INGB 0004676855, BIC INGBNL2A. Bv. aldoni 5 por la nederlandaj bankokostoj pagante el ekster EEA (Europa Ekonomia Areo).

* Pagoj al konto de ILEI ce UEA: Pri pagmanieroj vidu informojn en la Jarlibro de UEA. Atentu pri aldono de sumo por bankkostoj. Indiku viajn nomon kaj landon, mallonge la celon de la pago, kaj unu el la tri kontoj ilek-a (generala), juna-l (Juna amiko), pike-b (projekto Interkulturo).

* Pagoj al la sveda bankkonto: El Svedio pagu al konto 8327-9, 994 515 014-3 ce Swedbank. El aliaj landoj pagu al IBAN SE56 8000 0832 7999 4515 0143 kun BIC/SWIFT-kodo SWEDSESS. Aldonu 6 eurojn por svedaj bankkostoj se vi pagas el ekster Europa Unio.

* Simpla abono de IPR sen membreco: 20 . Reklamtarifoj por IPR: 180 por plena, 110 por duona kaj 70 por kvarona pagoj. Tio inkluzivas bazan grafikan pretigon: kostojn de ekstra pretigo oni rajtas fakturi. Sekcioj reklamante edukajn projektojn rajtas peti trionan rabaton. ILEI estas jure registrita ce la Komerca Cambro en Den Haag sub numero 27181064 kun sidejo ce la Centra Oficejo de UEA en Roterdamo.

Hejmpago de ILEI: https://www.ilei.info.