Kunlaborantaj...
Hejmen ] Supren ]

 

Estraro
Sekciestroj
Reprezentantoj
Laborkomisionoj
Kunlaborantaj...
Membrigxo
Retadresoj de ILEI
Komitato

KUNLABORANTAJ INSTITUCIOJ

bullet EEU: Europa Esperanto-Unio. Komisiito pri instruado kaj rilatoj kun ILEI: Carola Antskog, Brokarrvagen 89, FI-25700 Kimito, Finnlando, cantskog@kolumbus.fi
bullet E@I (Esperanto ĉe Interreto, www.ikso.net): faka sekcio de TEJO (www.tejo.org, poŝtadreso ĉe URA)
bullet

Fondaĵo edukado.net - funkciiganta la pagharon de instruistoj, instruantoj kaj memlernantoj. Direktoro: Katalin Kovats, Spaarwaterstraat 74. NL-2593 RP, Den Haag, Nederlando. Retadreso: redaktanto@edukado.net.

bullet

FIPLV (Internacia Federacio de Instruistoj de Vivantaj Lingvoj):
Reprezentanto de ILEI:  Stefan MacGill.

bullet

ICH (Interkultura Centro Herzberg): DE-37412 Herzberg am Harz, Grubenhagenstr. 6, 0049-55215983, Trejnsesioj, metodikaj kursoj, pedagogia fakbiblioteko, internaciaj ekzamenoj, kontaktpersono: Zsófia Kóródy, zsofia.korody@esperanto.de.

bullet TEJO: (http://www.tejo.org/): Observanto de ILEI ĉe TEJO: Radojica Petrović. Observanto de TEJO ĉe ILEI: Gregor Hinker.
bullet UEA: Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. www.uea.org. Observanto de ILEI che UEA: Radojica Petrovic. A-komitatano el ILEI: Atilio Orellana Rojas. Observanto de UEA che ILEI: Claude Nourmont. Reprezentanto de ILEI en la Afrika Komisiono de UEA: Francois Hounsounou
bullet UN (Unuiĝintaj Nacioj): komisiito ĉe ILEI: Rob Moerbeek.
bullet UNESKO (en neformalaj rilatoj). Reprezentantoj de ILEI: Francois Lo Jacomo, 72, quai de la Loire, FR-75019 Paris, francois.lojacomo@wanadoo.fr; Monique Arnaud, Ecole Chemin de l' Esperanto, Les Pelloux, FR-05500 Benevent et Charbillac, monique.arnaud@tiscali.fr; Jean-Pierre Boulet, 17 Av. de la Dordogne, FR-63800 Cournon d'Auvergne, tel.: (+33) 4 73 84 90 60; Mireille Grosjean, Temple 20 pf. 9, CH-2416 Les Brenets, tel/fakso: (+41 32) 932 18 88, mirejo.mireille@gmail.com