Sekciestroj
Hejmen ] Supren ]

 

Estraro
Sekciestroj
Reprezentantoj
Laborkomisionoj
Kunlaborantaj...
Membrigxo
Retadresoj de ILEI
Komitato

SEKCIAJ ADRESOJ

pro la novaj datumprotektaj legoj ni aperigas nur tiujn datumojn, por kiuj ni ricevos skriban konsenton. Do, la suba pago estas provizora!

Jen laulanda listo de la landoj kun iliaj sekciestroj. Por ekscii la membrokotizon por la diversaj sekcioj vidu la pagon sekcikotizoj.

Albanio:

Australio:

Barato: Arikapalli Giridhar RAO, K-505 Purva Highlands Apartments Mallasandra Village Off Kanakapura Road/ Holiday Village Road Bengaluru 560062, Barato Hejma tel. +91 80 4952 9359

Belgio: Marc CUFFEZ, Elisabethlaan 295, BE-8400 Oostende, flandrio@hotmail.be

Benino:

Brazilo: Aristophio Andrade ALVES FILHO, Rua B-55, N° 85, Conj. B. Bentes 1, Q. B-55, Benedito Bentes, Maceió, AL, Brasil, 57085-748, esperantomaceio@yahoo.com.br

Bulgario:

Burundo:

Cehio:

Cinio:

Danio: Ileana SCHRØDER, Vestavej 4, DK-2770 Kastrup, ileana.schroder@mail.dk

Finnlando: Sylvia HÄMÄLÄINEN, F.E. Sillanpään katu 2 C 46, FI-33230 Tampere, sylvia.h@kolumbus.fi

Francio:

Germanio: Zsófia KÓRÓDY, Esperanto-Centro, Grubenhagenstr. 6, DE-37412 Herzberg/Harz, zsofia.korody@esperanto.de

Hispanio:

Hungario: József NÉMETH, Fű u. 41/5, HU-8531 Ihász, jozefo.nemeth@gmail.com

Irano: Ahmad Reza MAMDUHI, Nr. 9   K. Iraj, Kh. Dowlatshad  Gharbi, Kh. Farid-Afshar, Kh. Vahid Dastgerdi, IR-19166-13514 Tehran,  mamduhi@gmail.com

Italio: Luigia OBERRAUCH MADELLA, via Prampolini 8, IT-43100 Parma, silkovojo@aliceposta.it

Japanio: ISIKAWA Tieko, Tate 1-6-6-103, JP-353-0006 Siki-si, Saitama-ken, tiekosanjo_103@bj8.so-net.ne.jp

Katalunio:

Kongo DR:

Korea Resp.: PARK Yongsung, 110-dong 902-ho, Daewoo Ian Apt. Samke-dong, Gimhae Si, Gyeongsangnam-Do, KR-621-750, esabpark@korea.com

Kroatio/KEL: Marija JERKOVI∆, Jarunska 6, HR-10000 Zagreb, mjerkovic@net.hr

Kroatio/KEU: Svijetlana AKIK, Franje Malnara 52, HR-10000 Zagreb, ilei@hes-keu.hr

Kubo:

Meksiko:

Mongolio:

Nederlando: Robert MOERBEEK, Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, moerbeekr@gmail.com

Nepalo:

Norvegio:

Pollando: Magdalena TATARA, ul. Grzegórzecka 74/4, PL-31-559 Kraków, mtatara@gmail.com

Rumanio: Mihai TRIFOI, Str. Principal„, Bl.1 Ap.3, RO-527116 Bixad/Jud. Covasna, mihaitrifoi@yahoo.com

Serbio:

Suda Afriko:

Svedio:

Svislando: Charles RODUIT, rue de Chancheri 1, CH-1661 Le Paquier, charles.roduit@gmail.com

Tanzanio: Mulele Samwel MBASSA, Box 25, Bunda - Tanzanio. Posxtel: +255786 819 767,+255758 176 722, mulelembassa@gmail.com

Togolando:

Ukrainio: Nina DANYLYUK, pr. Sobornosti, 32, Log. 108 UA-43026 U. Lucjk

Usono kaj Kanado: William B. HARRIS, wb_harris@hotmail.com

Vjetnamio: