ILEI
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   Ĉefpaĝo
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!Aliĝilo por la ILEI-konferenco 2011

Bonvenon al la aliĝilo por la 44a konferenco de ILEI!

Bonvolu atente plenigi tiun ĉi aliĝilon. Nur se vi tute pretas klaku la butonon sub la formularo.

Legu ankaŭ la detalan informilon ĉi tie.

Se vi bezonas oficialan invitilon...

Se vi bezonas oficialan invitilon por veni al Danio, nepre notu ĉi sube la informojn pri via pasporto. Invitilo estos preparata post ricevo de via pago.Bazaj informoj

Dato de aliĝo 2024-06-13 Emblemo de la konferenco en Kopenhago, verda marvirineto kun stelo.
Noto: kiel dato de aliĝo validos la dato en kiu
via plena pago atingas konton de ILEI.
Dato de mia alveno [jjjj-mm-tt]
Dato de mia foriro [jjjj-mm-tt]
Persona nomo
Familia nomo
Adreso
Poŝtkodo (sen landokodo)
Urbo
Lando
Telefono (internacie)
Fakso (internacie)
Retadreso
Mi estas Ina Malina
Mia naskiĝdato [jjjj-mm-tt]
Mi aliĝas en jena kategorio* Membro de ILEI Ne membro
Junulo Handikapulo

* Membro de ILEI estas tiu kiu jam pagis kotizon al ILEI por la jaro, dum kiu okazas la konferenco. Junulo (sendepende de membreco) estas tiu kiu naskiĝis post la 31-a de decembro 1980. Vidu ankaŭ la plenan kotiztabelon.
Aldonaj personaj informoj

Miaj profesio/ĉefa okupo kaj interesoj estas
La numero de mia pasporto estas
(plenigi nur se vi bezonas invitilon)
Limdato de valideco de mia pasporto [jjjj-mm-tt]
(plenigi nur se vi bezonas invitilon)Loĝado, bankedo kaj ekskursoj

Mi mendas jenan loĝeblecon (pliaj informoj ĉi tie).
  • Notu ke la ĉambromendo inkluzivas matenmanĝon!
  • Mendi 3- aŭ 4-litan ĉambron eblas nur se vi aliĝas tuj triope aŭ kvarope!
  • Se vi mendas lokon en 2-lita ĉambro sen indiki kunloĝanton, kaze ke ni ne sukcesas trovi por vi kunloĝanton, vi konsentas krompagi la diferencon ĝis la prezo de unulita ĉambro.
Mi volas loĝi kune kun
Mi aliĝas al la bankedo (55/45 EUR, depende de via lando) Jes Ne
Mi manĝas (gravas nur se vi mendas bankedon) ordinare vegetare speciale
Se vi havas specialajn bezonojn rilate al manĝoj, bonvolu skribi pri tio en "ceteraj komentoj" sube!

Mi volas partopreni en la jenaj ekskursoj (detalajn informojn vi trovos ĉi tie):
TT: Kronborg, Luisiana, Frederiksborg (tuttage, merkrede, 80 EUR) Jes Ne
DT1: Buse tra Kopenhago (duontage, merkrede, antaŭtagmeze, 30 EUR) Jes Ne
DT2: Ŝipe tra la kanaloj de Kopenhago (duontage, merkrede, posttagmeze, 30 EUR) Jes Ne
DT3M: Promene tra Kopenhago (duontage, merkrede, posttagmeze, 5 EUR) Jes Ne
DT3V: Promene tra Kopenhago (duontage, vendrede, posttagmeze, 5 EUR) Jes Ne
Mi volas prezenti jenan lingvon en la Lingvo-FestivaloKotizo kaj pago

Kontribuo al fonduso "Dazzini"
por subteni ne-pagipovajn konferencanojn
Kontribuo al koleghelpa fonduso
por membrigi ne-pagipovajn kolegojn
Kontribuo al fonduso "Erika Linz"
Kontribuo al fonduso "Interkulturo"
Kontribuo al fonduso "Szerdahelyi"
Kontribuo al Afrika agado
Mi aldonas jenan sumon pro bankokostoj
(5 EUR se vi pagas per internacia transpago el ekster Eŭropunio)
Mi pagas al jena konto*
Bonvolu premi la butonon por
kalkuli vian kotizon!
Kotizo por la bankedo
(depende de lando)
-- EUR
Aliĝkotizo
(depende de aliĝdato, kategorio, lando)
-- EUR
Kotizo por loĝado -- EUR
Kotizo por ekskursoj -- EUR
Pago por ankoraŭ io plia,
laŭ interkonsento kun organizantoj
Entute pagenda sumo -- EUR

* Via aliĝo validas nur post kompleta pago en unu el la jenaj manieroj:
1) El Eŭropa Unio, prefere pagu per t.n. EU-pago al la konto de ILEI en Nederlando: ILEI, IBAN: NL55INGB 0004676855, BIC: INGBNL2A. Aldonu 5 € por nederlandaj bankokostoj se vi pagas de ekster Eŭropa Unio. El Svedio eblas pagi al konto 8327-9, 994 515 014-3 ĉe Swedbank. El Nederlando eblas pagi al konto 4676855 ĉe ING Bank N.V.;
2) al ILEI-konto ĉe UEA ilek-a, indikante "ILEI-konferenco 2011" (nur ĝis la 15-a de majo 2009);
3) Ene de Danio, eblas pagi al Arne Casper, Danske Bank reg: 1551, konto 10019621.Ceteraj informoj pri la konferenco (kondichoj pri la pagoj kaj repagoj, konferenca regularo, subten-kasoj, UK)


Kontribuoj kaj komentoj

Rilate al la konferenca temo mi proponas jenan prelegon:

(bonvolu ankaŭ noti ĉu vi bezonas por via prelego iujn apartajn ilojn)Mi proponas la jenan kontribuon al la distra programo:

(bonvolu ankaŭ noti ĉu vi bezonas por via kontribuo iujn apartajn ilojn)Ceteraj komentoj:Pri adreslisto:

Post la konferenco ni disponigas al la partoprenantoj liston de adresoj de chiuj partoprenantoj. Ni petas vin akcepti la aperigon de via adreso kaj retadreso en tiu listo. Se vi malakceptas, aperos nur via nomo. Ni krome petas vin akcepti ke via nomo aperos en listo de aliĝantoj, videbla nur por esperantistoj, en le retpaĝaro de ILEI.


Mi konsentas ke mia adreso aperu en la listo de partoprenantoj!

Pri la kotizo

  • 50% de la aliĝkotizo kaj 80% de la sumo por mendoj estas repagotaj, se aliĝinto malaliĝas pro valida kaŭzo antaŭ la 15-a de junio 2011. Malaliĝinte pro valida kaŭzo antaŭ la 1-a de julio 2011, aliĝinto rericevos 60% de la sumo por mendoj, sed ne la aliĝkotizon. Malaliĝinte pli poste, aliĝinto ne ricevos ajnan repagon.
  • La baza kotizo ne inkluzivas manĝojn, loĝadon, ekskursojn kaj eventuale aparte pagendajn aferojn, pri kiuj informoj kaj mendiloj aperis/os en IPR aŭ en la retpaĝaro de ILEI. La kotizo inkluzivas nenian asekuron.
  • Konferencaneco estas transdonebla, sed necesas alpagi la diferencon depende de la lando kaj aliĝperiodo. ILEI ne repagas la diferencon kaze de transdono al aliĝanto en malpli kosta kategorio.
  • Kaze de ne-okazigo de ekskurso (ekz. pro ne sufiĉa kvanto de aliĝantoj), pagita sumo por la koncerna ekskurso estas repagota.
  • Por la limdatoj kaj aliaj kondiĉoj validas la dato de ricevo de la pago ĉe la ILEI-Kasisto. Aliĝilo sen kompleta pago ne estas traktata.

Konferenca Regularo (ekstrakto):

6. Konferencanoj devas fari nenion, kio kontraŭas la Konferencan Regularon aŭ malutilas al la ILEI-Konferenco kaj devas submetiĝi al la leĝoj de la lando, kie okazas ILEI-Konferenco.

7. Ĉiu vendado de varoj en ILEI-Konferenco bezonas antaŭan aprobon de la Estraro, kiu starigas la kondiĉojn. Skriba peto pri tia agado estu liverita al la Estrarano pri Konferencoj nepre antaŭ la 30-a de junio de la konferenca jaro."

Kompletan regularon vi povas preni de la reto ĉi tie


Mi legis kaj akceptas la kondiĉojn!© Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj