El la landoj 95/4
Hejmen ] Supren ]

 

Eduksistemo en FI
Gimnazio de ILEI
Intervjuo kun Keefe
El niaj metiejoj 95/4
El la landoj 95/4
Reagoj 95/4
Recenzoj 95/4
Forumo 95/4
Notlibro 95/4

Cxinio

Kun la helpo de la gvidantoj de la tria elementa lernejo de Zhongguancun en Pekino, Esperanto Asocio de Cxina Akademio de Sciencoj fondis infanan E-kurson. La kurso ekfunkciis la 17-an de julio 1995 kun la gvido de s-ro Shen Chengru. Gxin partoprenas 45 infanoj de 7 gxis 9-jaraj. Antauxnelonge, la Asocio fondis similan kurson en la sama kvartalo kun la partopreno de 12 infanoj.

Ili tre sxatus korespondi kaj renkontigxi kun amiketoj en kaj ekster Cxinio. Ili intencas partopreni la internacian someran kampadejon en E-o, kiun la Asocio organizos inter la 15-a kaj 21-a julio 1996. Por detalaj informoj turnu vin al:
s-ino Wang Yuchun, E-Asocio de Cxina Akademio de Sciencoj, 52 Sanlihe,
CN-100864 Beijing, Cxinio
.                                                        SHEN Chengru

 

Germanio

Lingvo-Orientiga Instruado (LOI) en Oberndorf/Neckar

En februaro 1975 la FEoLL-Instituto pri Kibernetika Pedagogio en Paderborn komencis la LOI - projekton. La instruado dauxris du lernejajn jarojn. La gelernantoj (mi mem estis unu el ili) post dujara lernado tuj komencis studi duan fremdan lingvon. Entute 602 geknaboj partoprenis la eksperimenton. (La lasta klaso finis la lernadon en 1982.) Montrigxis, ke la geknaboj, kiuj vizitis LOI, poste en la lernado de fremdaj lingvoj havis grandajn facilajxojn. Ecx en fakoj kiel geografio kaj matematiko oni povis montri avantagxojn de LOI-gelernantoj.

 Laux tiu-cxi Paderborna Modelo ni volis komenci novan eksperimenton ankaux en la kadro de la projekto FUNDAPAX, kunordigita de "Esperanto" Radikala Asocio sub la auxspicio de UNESCO. Komence de la lernojaro 1994/1995 la elementa lernejo en Oberndorf ricevis la permeson por unujara eksperimento pri LOI. Cxar la Ministerio rajtigis al ni nur unujaran eksperimentodauxron, ni sercxis gelernantojn el la kvaraj klasoj de la elementa lernejo. Komence interesigxis 38 gelernantoj. De ili restis 20 gxis la fino de la lerneja jaro. Mi instruis laux la lernolibro de Elisabetta Vilisics Formaggio (1994), kiun sxi speciale verkis por LOI  en elementaj lernejoj. La du studhoroj okazis cxiusemajne, jxauxde posttagmeze, kaj entute ili havis iom malpli ol 80 studhorojn. En la instruplanado — krom la hodiaux kutima modelo — mi celis trovi paralelojn kun la germana lingvo por helpi al la gelernantoj ekkoni strukturojn de la propra lingvo. Montrigxis, ke tiuj gelernantoj, kies gepatra lingvo estas ne la germana, povis transpreni el la propra lingvo (turka, itala, libana, bosnia aux kroata) kaj gramatikajn strukturojn kaj kelkfoje ecx vortojn. Tiel ili ecx havis avantagxojn, kio certe plialtigis ilian memfidon.

Mi havigis kontaktojn al la infanoj eksterlande. Ni komencis leterinter-sxangxadon kun elementa lernejo en Torino (Italio). Krome ni dauxrigis plurajn cxenrakontojn, kiujn ni plusendis al eksterlando.

Entute mi havas la impreson, ke la instruado ne nur donis bonajn spertojn al la infanoj kaj helpos la lernadon de pluaj fremdlingvoj, sed gxi ankaux placxis al ili. Mi ne povas lauxkvante antauxvidi, kiom granda estos tiu lernplifaciligo. Pri tio Claus Günkel faros testojn en la diversaj lernejoj vizitotaj de miaj LOI-lernantoj. La rezultoj kontribuos al lia doktorigxtezo dauxrigonta liajn teoriajn konsiderojn pri la optimuma dauxro de LOI.                              Ines Frank

                                            Titisee Str. 34., DE-78628 Rottweil, Germanio

Kubo

Perkoresponda kurso: Cxu revo aux realo?

[Nur la kvinono de la interesigxintoj — 127 el 549 — aligxis poste al niaj korespondaj kursoj. Analizinte la rezultojn  ni venis al la jenaj konkludoj:]

1. Multaj interesitoj estas duonmotivitaj aux perdas la intereson, post ricevo de la enkonduka leciono, kiun ni sendas al ili tute senpage.

2. Manko de suficxaj lernmaterialoj niaflanke. Tio de la komenco mem devigis nin prokrasti gxian sendadon. La reago al la kurso estis multe pli granda ol ni atendis. Sekve venis kromaj problemoj kun la presado kaj reprodukto de la bezonataj materialoj.

3. Okazis problemoj ankaux kun la sendado de posxtgxiroj tial, ke pluraj kurieraj oficejoj ne konsentas sendi ilin kontraux nur 2.00 kubaj pesoj.

4. La malbona funkciado de la posxto plendigis multajn interesitojn, pro manko de reago al ilia peto flanke de KEA, dum ni ricevis nenion. Evidentigxas, ke la sekcion ne atingis multaj korespondajxoj senditaj de la interesitoj, kvankam ili certigis gxian sendadon.

Aliflanke, ni bedauxras la troan fidon je la ordinara posxto. Cxi lasta aspekto pensigis nin aliigi la vojon por ke la PKK fakte frapu la pordon de cxiu interesito. Sekve, la strategio por sukcesigi niajn celojn estu tute alia. Tiel, kie ekzistas M-Filio ni decidis krei reton de ILEI-reprezentantoj. Gxia cxefa okupigxo estus roli peranton de la PKK en la teritorio kaj en najbaraj lokoj, kie ankoraux ne ekzistas filioj. Tiel la Instrua Fako de KEA, kiu respondecas pri gxi, ne plu atentos rekte la opajn interesitojn. Cxi kaze la ILEI-reprezentanto ricevos per registrita posxto la korespondajxojn sendotajn de Havano. Tiu persono disdonos aux dissendos ilin lauxokaze. Ankaux la ILEI-reprezentanto enspezos la tutan monon pro koncepto de kotizoj kaj lernomaterialoj de la enskribigxintoj. Li sendos la koncernan procenton al la Instrua Fako. Tio helpos solvi ankaux la problemon menciitan en la punkto 3. Tiu proceduro stimuligos la filiojn atente prizorgi gxian korektan funkciadon. Certe oni laboros en cxiu municipo cele al plialtigo de la nombro da eblaj aligxontoj.

Cxiu reprezentanto de ILEI diskonigos inter PKK-kursanoj la monatan prog­ramon de arangxoj, kiujn ili rajtas partopreni por senti sin pli aktivaj roluloj de la asocia vivo. Se cxio funkcios kiel espereble, ni povas certigi, ke la Perkorespon-da Kurso transiros firme kaj sukcese el reva idealo al kontentiga kaj felicxiga realo.                                                    Héctor Jiménez  (el Avanco, 1994/1-4.)

 

Litovio

Post dumonata kurso (80-hora), en Garliava, urbeto apud Kaunas, la kursfinintoj decidis fondi E-klubon por praktiki la lingvon. La 3-an de septembro 1995 en la auxditorio de la urba biblioteko, la jxus naskita klubo faris sian unuan E-arangxo, okaze de disdono de la atestoj al la kursfinintoj. Enmanigis la atestojn, la brazila Cseh-instruisto, s-ro Aristophio Alves Filho.

La klubanoj deziras korespondi tutmonde kaj bonvenigas  esperantajxojn kaj esperantistojn. Ili kunsidos cxiusabate de  la 16-a gxis la 18-a horo en cxambro de la biblioteko. Por kontakti ilin skribu al: Esperanto-klubo „Espero de Garliava”, s-ino Aldona Grikietiene, Darbininku g-ve, n-ro 74-1, LT-4316 Garliava, Kauno raj., Litovio.

 De la 4-a de septembro cxe LEA en Kaunas lernas E-on 84 personoj en tri klasoj, sub gvido de s-ro Alves Filho. Li dauxre akceptas proponojn por instrui E-on kaj prelegi pri Brazilo kaj pri Cseh-metodo. En Euxropo li povas resti gxis auxgusto 1996. Lian aktualan adreson petu de Internacia Esperanto-Instituto, Nederlando.

 

Slovakio

La 4-an de marto 1993 la Ministerio pri Instruado de Slovaka Respubliko aprobis dokumenton Instruprogramo por gimnazioj. Internacia lingvo Esperanto. Nedeviga studobjekto — unujara kurso, sub registra numero 828/ 1993, kiel duan korektitan eldonon (la unua aperis jam septembre 1990). Tiel estis en Slovakio oficiale aprobita la nedeviga instruado de E-o. La tekston ellaboris prof. Eduard Gasinec el Pedagogia Esplorinstituto de Bratislava.

La teksto klarigas, kion la instruado celas (paroli, skribi, auxskulti en E-o pri cxiutagaj temoj, konatigxi kun literaturo kaj historio de E-o), kion enhavu cxiu el la 70 instruhoroj de la unujara kurso, kiuj metodoj kaj lerniloj estas disponeblaj kaj kiel taksi la sciojn de la lernantoj. Sekvas listo de aplikitaj pedagogiaj verkoj. La dokumento estas la unua hirundo sur la teritorio de la iama Cxehxoslovakio, sed bedauxrinde en Slovakio mem gxin ecx esperantistoj ne rimarkis (recenzoj aperis nur slovaklingve, verkitaj de la auxtoro), kaj gxia praktika apliko en gimnazioj estas nula (almenaux neniu konkreta ekzemplo estas menciita en la recenzoj). Jen ekzemplo, ke ne suficxas, se oficialaj lokoj malfermas la pordon al esperantistoj — ni ofte ne scias utiligi la proponitajn eblojn.

                                                            Miroslav Malovec  (el Starto 1995/2-3.)

Svedio

Cxiam pli da studantoj aligxas al la Esperanto-kursoj en la Popola Altlernejo de Karlskoga, kie ni havas Esperanto-fakon ekde 1988. 25 horojn semajne oni studas en 8-semajna komencanta kurso aux en samlonga dauxriga kurso. Multaj restas tutan semestron por ambaux kursoj.

Cxi-auxtune aligxis tro da studantoj kaj la fako devis malakcepti multajn aligxantojn kaj rekomendi novan kurson por komencantoj ( 8/1-1/3 -96 ).

Jam 33 nacianoj partoprenis en niaj kursoj kaj en cxi tiu kurso albanino kaj japanino estas tiuj el la plej malproksimaj landoj. La plej multaj faros nian ekzamenon kaj poste kelkaj ekinstruos hejmloke.

La instruado estas tute en Esperanto kaj jam post du semajnoj la studantoj uzas Esperanton, ofte ilian nuran komunan lingvon. Cxi-semestre ankaux Mazi en Gondolando estas uzata en la instruado kun multe da eblecoj busxe kaj skribe ekzerci. La grupo vere eksxatis la filmon!

Partoprenantoj en aliaj fakoj miras, ke oni tiel rapide povas lerni lingvon kaj multaj jam aligxis al vesperaj kursoj por mem sperti la aferon. La fakto, ke Esperanto estas internacia popola movado por interkompreno, egaleco inter homoj kaj ilo por nova pensmaniero allogas multajn. Ankaux estas interese, ke jam spertaj esperantistoj foje partoprenas por gxui restadon en vera Esperantujo kaj samtempe instigi al memstara uzado de nia Internacia Lingvo.

                                                                                                    Lars Forsman

                          gvidanto de la Esperanto-fako de Karlskoga Popola Altlernejo