Notlibro 95/4
Hejmen ] Supren ]

 

Eduksistemo en FI
Gimnazio de ILEI
Intervjuo kun Keefe
El niaj metiejoj 95/4
El la landoj 95/4
Reagoj 95/4
Recenzoj 95/4
Forumo 95/4
Notlibro 95/4

Kristnaskaj kartoj en Esperanto

La cxarmajn kaj originalajn kartojn produktis Erika Tóth kaj Mike Sadler. Cxiu el la kvar tipoj (Amiko Negxulo, Kristnaska kolombo, Invito a1 Avo Frosto, Bebeto Jesuo) havas frontpagxe  krist-naskan saluton kaj infandesegnajxon faritan laux speciale verkita poemeto kiu aperas sur la lasta pagxo - la internaj pagxoj restas liberaj por via me-sagxo. Cxiu karto kostas 1 DEM (aux ekvivalenton).

Aldonigxas 2 DEM sendokostoj por kiom ajn da kartoj, ekz. sendante 10 DEM vi  ricevos  8  kartojn.  Por sxpari  bankokostojn  aux sendu konverteblan monbileton en letero, aux pagu al la UEA konto MSAD-W kaj ili plej eble rapide ekspedos respondan nombron da kartoj.

Kiuj sendas minimume 30 DEM (B-landanoj minimume 10 DEM) ricevos
50 % pli da kartoj. Provkarton eblas ricevi sendante 2 IRK-ojn. Skribu a1: Kristnaskaj Kartoj, Esperanto Domo, pf.  87.  H-1675 Budapest,  Hungario

„La auxkcio”

En la mezaj pagxoj de nia antauxa numero aperis nia unua taskfolio „La auxkcio”. Ni proponas, ke vi fotokopie kreu klaskompletojn. Ni tamen petis nian presejon, Flandra Esperanto-Ligo en Antverpeno, Belgio, krompresi la pagxojn en modesta kvanto (kaj en pli eta kvanto kun la instruista gvidilo). Instruisto (aux -anto) havanta konton cxe FEL (pro „Monato” aux ilia libroservo, ekzemple) rajtas peti stokon de la pagxoj. ILEI donacos la pagxojn, FEL fakturos al vi nur la eksped- kaj afranko-kostojn.

La krompreso celas cxefe instruistojn, kie mankas kaj transpageblo kaj kopiiloj. Tiuj petu stokon de la komisiito por eldonado cxe ILEI, pf. 193.,
H-1368 Budapest. (La sama validas por estontaj gazet-mezaj taskofolioj.)

 

La tria numero de Juna amiko por 1995 havas temon: instruado. Tie ni traktas la temon ne nur teorie. La kvar mezaj pagxoj estas kolore presitaj kun bildoj de Pavel Rak. Ili prezentas verbo-centran unuan lecionon por Esperanto, kies cxef-rolulo estas la Esperanto-spiono Nulo-Nulo-Kvin (005), lia estro Z kaj amikino Sonja. Vi povas mendi kvanton de tiuj folioj, cxar ili estis krome presitaj. En la revuo aperas invito al la legantoj ekesti instruisto. Ili ricevis ekstran ekzempleron de la kvar pagxoj, kaj krome en la revuo trovis konsilojn, kiel prezenti kaj uzi la pagxojn. Per tio ili povas inviti siajn amikojn al senpaga leciono kaj ekesti instruistoj.

 

Temaro de Juna Amiko por 1996

1996/1: Energio: muskola kaj masxina

1996/2: Koni kaj rekoni. Kiun vi konas? Famaj personoj.

1996/3: Komuniki: homoj, lingvoj, bestoj, blekoj, helpiloj...

1996/4: Vojagxi: Kien? Kiam? Kiel? Kial?

 

Nova kantaro

   Triopo, kiu amas ne nur Esperanton sed ankaux infanojn, kunlaboras por eldoni novan kantlibron por junaj infanoj. La triopon konsistigas:

* S-ino Charlotte Kohrs ("Infanoj cxirkaux la Mondo", San Diego, Usono)

* S-ino Mila v.d. Horst-Kolińska ("Internacia E-Instituto", Hago, Nederlando)

* S-ro Ton Verwoerd (instruisto pri Esperanto, Heemskerk, Nederlando )

   Temas pri simplaj kantoj didaktikaj, kiuj instigas infanojn konversacii, gesti, ridi, aktori ktp. Se vi disponas pri tiaj kantoj, bonvolu alsendi tekston kun muziknotoj al a subskribinto, kiu decidos pri kvalito kaj akcepto. La kantaro estas grandformata (A-4), facile manipulebla, plastigita, ilustrita, 36-pagxa kaj provizita per muziknotoj, gitarsimboloj kaj didaktikaj sugestoj.

   La kantlibro nomigxas "VIVU LA VIVO". Gxin kompilas, kompostas kaj eldonas S-ro Bram Hijmans, profesia muzikinstruisto kaj estro de la muzikeldonejo "Nieuwe Lente" ("Nova Printempo"). Peras kaj prirespondecas la aferon por Esperantujo S-ro Ton Verwoerd.

   La eldona findato estos la 31-a de la venonta decembro. La provizora eldonkvanto estos limigita (100 ekz.). Rekomendindas antauxmendi la kantaron gxirante la prezon de 15 guldenoj al la UEA-konto "tonv-i" de Ton Verwoerd, Heemskerk, mencinte "por VIVU LA VIVO". En la nova jaro 1996 la prezo plialtigxos.                                                                                 Ton Verwoerd

                          Luxemburglaan 545, NL-1966 MJ HEEMSKERK, Nederlando

 

Leterkesto

 

„Estimata Kolego Németh, mi jxus je la dua fojo gxisfine legis la artikolon de B. Golden pri la transitiveco de la verboj en E-o (IPR 95/1+2). Mi devas diri, ke Golden precize trafis kaj klarigis miajn proprajn spertojn kaj miajn gxis nun hxaosajn pensojn kaj emociojn pri tiu temo. La argumentado tute konvinkis min, kaj la proponitaj solvoj sxajnas ankaux por mi irenda vojo. Do, mi dankas B. Golden, kaj ankaux Vin por la publikigo de tiu cxi artikolo......

...Estas tre alloga por mi la rubriko „El landoj kaj sekcioj”, gxi interesas la legantojn, donas rapidan superrigardon

....Tre interesa la intervjuo kun s-ro Rössler kaj ecx pli interesus min — laux mia fantazio — rubriko kun tre mallongaj, 3-4 liniaj reagoj de la legantoj.”                                                         

                                         Hans Fechler, D-31139 Hildesheim, Alfelder Str. 9.

 

La solvo de la testo: 1.D,  2.A,  3.C,  4.C,  5.C,  6.B,  7.A,  8.D,  9.D,  10.C,  11.A,  12.A, 13. B,  14.B,  15.D,  16.A,  l7.B,  18.D,  19.A,  20.C

 

Postparolo

Per tiu cxi numero IPR finas periodon en sia historio, gxi alvenis al la fino de la unua kvaron-jarcento. Do, nun vi legas la simbolan centan numeron. Certe nur simbolan, cxar estis periodoj, kiam gxi ne aperis kvarfoje jare. Mi scias preskaux nenion pri la pli fruaj tempoj: bedauxrinde mi havas kolekton nur de la jaro 1988. Cxu estas iu inter vi, kiu povus disponigi al la redakcio la mankantajn jarkolektojn? Gxi apartenus poste al la cxiama redakcio.

Se tio ne eblas, ni volonte aperigus artikolon, kiu resumas la gxisnunan historion de IPR. Redaktofino por tiu cxi numero: la 31-a de oktobro 1995, planita redaktofino por la numero 1/96: la 15-a de januaro 1996.

                                                                                  Jozefo Németh, redaktoro