Survoje al...
Hejmen ] Supren ]

 

Analizado de IPR
El la landoj 96/4
Pestalozzi
Survoje al...
Konferenca Regularo
Usonaj lernejoj
Pasporto
Recenzoj 96/4
Reagoj 96/4
Ni kondolencas
Financa raporto

Katarína Bodnárová:

Survoje al Cseh-instruisteco

aux el Slovakio al Brazilo

Fininte B-seminarion, preparigxante al C-seminario kaj al diplomigxo pri Cseh-metoda instruado, komence de cxi-jaro mi ekis grandan vojagxon. La “konkerota” lando estis Brazilo, la celita “konkerajxo”: instru- kaj prelegspertoj.

Post pli ol duonjaro da preparoj mi atingis la sudamerikan kontinenton la 23-an de februaro 1996. La E-aktivuloj de nord-orienta Brazilo atendis min kun preta itinero kaj programdivido.

Fortaleza kaj Federacia Universitato de Ceará farigxis mia unua labortereno. Tie mi prelegis pri E-o kaj pri lingvaj problemoj, parolis en la studenta radio-elsendo, diskutis kun la partoprenantoj de E-kurso, kiuj promesplene dis-volvadas sian agadon. Akompanante mian nelacigeblan gastiganton d-ron Wandemberg R. Morais al kelkaj (jes, estas pliaj) de li gvidataj E-kursoj en la periferiaj partoj de Fortaleza, okazis mia unua Cseh-leciono.

Post mallonga vizito de Natal jen la ebleco gvidi tutsemajnan Cseh-metodan kurson en João Pessoa. La lokaj E-aktivuloj bone eluzis mian “ekzotikecon” por akiri intervjuojn cxe jxurnaloj: O Norte, A Uniao kaj Correio da Paraíba. Al gxenerala publiko mi prelegis pri Slovakio kaj interesa estis la renkontigxo kun lokaj verduloj. Kompreneble, kio ajn estis la temo, kiun mi pritraktis, mi uzis cxiam E-on kaj mia publiko mem turnadis la parolon al E-o, demandante pri mia vojagxo kaj pri la lingvo, de mi uzata.

Al studentoj de Sxtata kaj Federacia Universitatoj de Paraiba en Campipda Rande mi parolis pri la naturprotektado en Slovakio kaj pri la lando mem kaj enkadre de la temo “Interlingvistiko kaj planlingvoj” ankaux pri E-o. La jxurnaloj Diario da Borborema kaj Jornal da Paraiba aperigis pri mia vizito artikolojn, kelkaj scivolaj studentoj venis ecx al la renkontigxo en la loka E-klubo. Mi konfesas, ke kun ili mi iom aligatoris, sed post kiam miaj vizitantoj spertis la glatan funkciadon de E-o inter mi kaj la klubanoj, cxe la adiauxo subite auxdigxis: “Mi lernos E-on.” “Ankaux mi.” “Ankaux mi.” ... Post la legxera parolado kun reprezentantoj de Verda Partio, kaj min kaj miajn akompanantojn sxvitigis la neatendite granda kaj interesigxema publiko en urbeto Pocinhos, kie mi prelegis.

Unu el miaj planoj por Brazilo estis la uzado de filmo Mazi en Gondolando. Mi scivolis pri la reago de gxiaj spektantoj kaj provis kolekti spertojn pri la uzo de cxi-nova instruhelpilo. La plenkreska lernantaro en João Pessoa kun atento kaj gxuo akceptis la kelkminutajn Mazi-lecionojn, kiujn mi cxiutage enmetis en mian instruadon. Infanajn eksperiment-subjektojn mi ricevis en Campina Grande. Ili, mi kaj Mazi pasigis agrablajn du horojn en la kunvenejo de la loka spiritisma grupo. Ni kantis, desegnis, ludis. La roluloj de la vidbendo evidente placxis al la etuloj.

La studentoj cxe Sxtata Universitato de Pernambuko kaj cxe Katolika Universitato estis mia auxskultantaro en Recife. Pri E-movado mi parolis en Spiritisma Federacio. La studentoj de Fakultato por Instruistoj en urbo Nazare da Mata lernas po-vespere. Ilin mi vizitis kun prelegoj du fojojn. Gxeneralan publikon celis miaj prelegoj en Caruaru kaj en Cabo. En cxi-lasta mi krome gastis cxe s-ino Vera Rocha kaj sxiaj 3 gxis 7-jaraj E-lernantoj. La proksimume 15-opo de infanoj akceptis min kun neforgeseble cxarma programeto.

En Maceió mi gvidis 2 nemultnombrajn kursojn. Mazi ankaux tie bone akceptigxis. Same en la kristana infanhejmo, loka spiritisma grupo kaj Baz-lernejo A. Einstein. En Sxtata Universitato de Alagoas mi neformale parolis kun kelkaj profesoroj pri la ebleco enkonduki E-on en la universitatan instru-programon.

Bahia E-Asocio havas sian sidejon en Salvador. La tieaj aktivuloj arangxis por mi intervjuon cxe jxurnalo A Tarde, prelegon por gxenerala publiko kaj viziton de E-kursoj en la asocia domo mem kaj en spiritisma kunvenejo.

La E-lernantoj de Muritiba renkontigxadis en la domo de mia gastiganto s-ro Manoel Borges dos Santos, kiun mi dum kelkaj tagoj anstatauxis en la instruado. Kun prelegoj mi vizitis la anojn de la loka Mesianisma komunumo kaj de Lions Club, la Spiritisman societon en urbo Cachoeira, la studentojn de Universitato de Sxtato Bahia en Santo Antonio de Jesus, la Rotary Club-anojn en Cruz das Almas kaj la geknabojn en la loka bazlernejo.

Kelkajn tagojn mi pasigis ankaux en la cxefurbo de Brazilo, en Brasilia. Tre in­terese estis viziti la apudan Sobrinho, en kies lernejo okazas ankaux E-instruado. Mi kunportis tien Mazi-n.

Bona Espero. Estis aparta sperto partopreni 1a vivon de cxi-unika komunumo. La 6 semajnoj tie pasigitaj konvinkis min pri la granda laboro de gesinjoroj Grattapaglia kaj de cxiuj, kiuj klopodas fari socian laboron pere de E.

Eblecon aktive partopreni la 32-an Brazilan Kongreson de E mi havis en Riberião Preto. Ne nur ke gxi estis mia unua fremdlanda nacia kongreso, ankaux la granda nombro de gxiaj partoprenantoj (500) elstarigis al mi tiun cxi eventon. Mi kontribuis al la kongresa programo per prelego pri la slovakia E-movado kaj pri miaj dum-volontuladaj spertoj, pri kiuj interesigxis la BEJO-anoj.

Mia lasta haltejo estis São Paulo. La tiea Esperanta Klubo Zamenhof invitis min al lecionoj por siaj lernantoj kaj la aktivuloj afable helpis min gxis mia forflugo la 18-an de julio.

Jen la fino de mia brazilumado, de mia unua ekster-euxropa vojagxo. Unuaj es­tis ankaux miaj spertoj pri prelegado. Unuan fojon mi instruis Cseh-metode kaj unuan fojon spertis, kiel gustas esti vojagxanta E-instruisto.

Mia duonjara “aventuro” kulminis en diplomigxo pri Cseh-metodo - baldaux post la reveno. Tamen, la spertoj kaj travivajxoj dume kolektitaj influos certe ne nur mian profesian vivon.

Dankon al miaj brazilaj amikoj, kies gastamo kaj kunlaboro akompanis mian tutan vojagxon kaj apartan dankon al Eduka Fondajo “Carson” pro la subvencio, sen kiu mia vojagxo ne efektivigxus.                                  

 Katarína Bodnárová, Hlavná 63, SK-07631 Streda n. Bodr., Slovakio