Interkulturo
Hejmen ] Supren ]

 

El la landoj 00/3
ILEI dum UK
IIK 2001
Interkulturo
Potenco al la lernanto
edukado.net
Al lingva demokratio
Konferenco 2001
Rezolucio 2001
Financoj
Konferencaj impresoj
Novaj estraranoj

Jekaterina Ignatieva

IDEOJ KAJ PROPONOJ PRI INTERKULTURO

 

La cxi-somera ILEI-konferenco, okazinta en la urbo Lovran (Kroatio), kolektis internacian teamon de E-instruantoj el cxiuj eblaj mondopartoj. El cxiuj ideoj, pritraktitaj dum cxi-arangxo, mi sxatus aparte turni vian atenton al tiuj pri la projekto "Interkulturo".

"Interkulturo" enhavas tre gravan trajton: gxi celas ne simple instru-adon de la internacia lingvo al diverslandaj infanoj, gxi celas PERE de Esperanto eduki partoprenantojn pri interkulturaj rilatoj kaj komunikado. Tiu vorteto "PERE" estas esenca: Interkulturo estas projekto, kiu praktike montras socian utilecon de Esperanto. Oni ne plu bezonas nur per vortoj persvadi aliajn, ke Esperanto estas utila, oni povas prezenti tion.

La unuaj du jaroj de la evoluo de "Interkulturo" rezultigxis tre sukcesaj:

Al la projekto aligxis 97 klasoj el cxiuj kontinentoj, la reta lernejo "Tibor Sekelj" funkcias kaj pre-zentas al interesigxantoj informon pri la partoprenantaj klasoj, enre-tigitan aron de infanaj laborajxoj, diskutsalonon por instruistoj, instruprogramaron kaj krome aliron al multaj utilaj informo-fontoj kaj retpagxoj.

La cxefa aktivajxo de parto-prenantoj de "Interkulturo" kon-sistis en korespondado kun klasoj-partneroj el aliaj landoj. Aktivajxo interesa kaj utila, sed tamen iom "virtuala". Infanoj, kiel oni scias, pli sxatas praktikan agadon, agadon videblan, "pal-peblan"...

Rezulte, post oficiala prezento de "Interkulturo", kiun Mauxro la Torre faris al la konferencanoj, okazis cerbumado pri novaj ideoj por la projekto en eta, sed tamen internacia grupo. La celo estis elpensi aktivajxojn, kiuj:

1) pliintensigos kontaktojn inter klasoj-partoprenantoj,

2) estos realigeblaj surloke.

 

Kaj la liston de elpensitaj aktivajxoj mi prezentas cxi-sube:

 

a) reciproka esplorado:

celo: edukigxi interkulture; parto-prenantoj: ajnaj klasoj, prefere en paroj; instruistoj de la klasoj ; kunordiganto: la instruistoj de ambaux klasoj

sxtupo 1. Oni demandas al la lernantoj de ambaux klasoj (eblas surloke, sub gvido de la instru-isto), kion ili scias pri la lando de kiu venas la amika klaso. Infanoj libere elparolas cxion, diskutas unu kun la alia, ktp. Poste cxiujn eldiritajn respondojn (en skriba formo) la instruisto kolektas kaj gardas cxe si gxis la fino de la eksperimento.

sxtupo 2. Infanoj verkas iuspecajn rakontojn pri diversaj temoj, koncerne sian landon: (ekz." Nia plej granda nacia festo", "Inte-resaj faktoj pri mia urbo", ktp), poste tiujn rakontojn ili sendas al alia klaso. Krome, lernantoj pretigas la liston de demandoj pri sia lando, kaj ankaux tiun ili sendas al siaj amikoj el alia klaso.

Tasko de lernantoj estas sercxi respondojn al tiuj demandoj (eblas kun helpo de instruisto, ekz. oni povas peti al instruistino de historio rakonti ion pri iu elektita lando, pri ties kutimoj kaj gravaj historiaj faktoj). La leterojn, kiujn skribis aliaj infanoj, oni certe legu (cxu kune, cxu individue).

sxtupo 3. En iu fiksita dato (ekz. 3 monatojn post la tago, kiam okazis sxtupo 1, la instruisto denove demandas al la infanoj, kion nun ili scias pri la lando, el kiu venas iliaj eksterlandaj amikoj. Tasko de la instruisto estas kolekti la venantajn res-pondojn kaj poste kune kun la infanoj kompari tiujn respondojn kun tiuj, kiujn la infanoj donis kelkajn monatojn antauxe.

b) fotoekspozicio

celo: amikigo de infanoj, pli proksima konatigxo, amuzigxo; partoprenantoj: cxiuj klasoj, laux-eble grupigitaj en parojn; kun-ordigantoj: instruistoj

Dek lernantoj el klaso 1 metas en reton siajn fotojn. Poste ili sendas al alia klaso mempriskribojn de homoj, kies fotoj estas en la reto. (Ekz: mi estas ...a, tre sxatas ... kaj ne sxatas..., ktp., ktp.) Tasko de infanoj de klaso 2 estas diveni, kiu foto kongruas kun kiu pri-skribo. Poste ili eventuale infor-mas la klason 1, kiumaniere ili kunmetis foton kun priskribo kaj poste komparas la gxustecon de siaj respondoj.

Kaze, ke ambaux klasoj kaj metas siajn fotojn, kaj divenas "kiu estas kio" pri infanoj el la alia klaso, eblas organizi konkurson: "Kiu estas pli divenema". Tiukaze ekz. cxiu aparta infano provas mem diveni kiu foto apartenas al kiu priskribo. La gajninto (en klaso 1) estos elektita fare de klaso 2 laux la gxusteco de respondoj kaj povas eventuale ricevi etan premion de tiu klaso.

* tiu konkurso povas funkcii ne nur pere de reto, sed ankaux pere de posxto.

c) tago de la lando,  celo: interkultura edukado; partopre-nantoj: cxiuj dezirantoj; kunord-igantoj: instruistoj

Inter cxiuj klasoj estas elektita unu (aux, kaze ke en tiu lando estas kelkaj klasoj-partoprenantoj de la projekto, kelkaj klasoj), "tago" de kies lando oni intencas organizi. Estas fiksata aparta semajno, ene de kiu okazos la arangxo.

"Tago de Lando" povas okazi en ajna formo: oni povas ekz. mem kuiri kaj gustumigi al cxiuj iun nacian mangxajxon de tiu lando, aux kune kanti la naciajn kantojn, eventuale porti iujn naciajn vestojn aux ecx havi lecionojn de geografio, historio, kulturo, ma-tematiko kaj kompreneble lingvo, dedicxita al tiu lando.

Ekzistu kelkmonata prepar-periodo por la arangxo. Dum tiu periodo la infanoj devas elekti formon de la festo kaj pretigi gxin pere de la helpo de lernantoj el la elektita lando. Cxi-lastaj devas roli kiel konsultantoj: ili ekz. povas retposxti (aux enretigi, aux simple posxti) al la aliaj infanoj receptojn (eble ecx kun kelkaj klarigaj desegnajxoj) de siaj naciaj pladoj, tesktojn de naciaj kantoj (eblas ankaux surpaperigi, enretigi melodiojn, ja ekzistas tute bona noralfabeto por tio), priskribojn de siaj naciaj kostumoj; sendi sian alfabeton kun priskriboj, kiel oni povas legi literojn, ktp.. Do, ili devas reagi al ajnaj demandoj, venantaj de lernantoj el la alia lando.

Post preparo dum anticipe fiksita semajno, cxiu klaso okazigas cxe si apartan feston. Impresojn oni poste disdividu kaj komparu perrete (perposxte) kun cxiuj aliaj, kiuj okazigis similan feston.

5) babilejo de infanoj: provizore pri iu aparta temo

6) ludi naciajn ludojn en reto

7) kvizojn pri aparta lando: iu klaso pretigas la demandoliston, cxiuj aliaj lernantoj provas res-pondi kaj poste sendas la gxustajn respondojn al la klaso-organi-zanto. La gajninto povas ricevi iun premieton.

8) Virtuala Lingva Festivalo en la Kvazauxa lernejo "Tibor Sekelj": Cxiu klaso prezentas en la virtuala ekspoziciejo sian etnan lingvon laux elementoj pri kiuj inter-konsentos la instruistoj.

 

Jen fino de la listo.

 

La proponitaj aktivajxoj povas pliintensigi la aktivecon de  la partoprenantaj lernejanoj. Komp-reneble, ke cxiuj de ili bezonas aktivajn agojn ankaux flanke de instruistoj kaj gvidantoj de la projekto.

 

Necesas multe labori por aktivigi jam aligxintajn kla-sojn kaj varbi al la projekto novajn.. Sed cxio estas realigebla!

 

En multaj lingvoj estas proverbo "Okuloj timas, sed manoj faras": la laboro pri "Interkulturo" postu-los fortojn, paciencon, entu-ziasmon, sed gxi estas farebla, kaj des pli farenda. Kaj mi esperas, ke multaj el Esperanto-instruistoj komprenos la gravecon kaj pers-pektivojn de "Interkulturo" kaj mem aktive envolvigxos en la laboron: cxu kiel ideodonantoj, cxu kiel realigantoj.

 

Jekaterina Ignatieva, Rusio

<katido@mac.com>