El la landoj 00/3
Hejmen ] Supren ]

 

Paca lernejo
Lernu ludante 2.
Kion ni bezonas?
Germanaj universitatoj
ILEI en UK
IIK
Konferenco 2000
Interkulturo (Pampaloni)
Interkulturo (Petrovic)
El la landoj 00/3
Bona Amiko
Postparole 00/3

El la landoj kaj sekcioj

Albanio

Kompletigo de la ILEI Jarraporto (IPR 00/2)

La albanan sekcion de ILEI oni fondis komence de la 90-aj jaroj, kune kun Albana Esperanto-Ligo kaj la albana TEJO-sekcio. En la lastaj tri jaroj la junulara movado iom malaktivigxis. Escepto estas tiuj 30 studentoj, kiuj lernas Esperanton cxe Monda Turismo en Bydgoszcz. La ILEI-sekcio restas iom pli organizita, cxar ankaux gxia laboro estas pli evidenta. Jen kelkaj kapablaj anoj de la sekcio: s-ro Vasil Pistoli (77 j.), auxtoro de la unua plena E-lernolibro por albanoj, s-ro Zef Mjeda (77 j.), verkinto de E-lernolibro (bedauxrinde li nun estas duonparalizita), s-ro Gjergji Gusho (60 j.), instruisto de la rusa kaj itala (pro manko de mono, lia lernolibro gxis nun ne aperis), s-ro Zamir Gjurgji, jxurnalisto, cxefredaktoro de la jxurnalo Flamuri, s-ro Saimir Neqiraj, universitata instruisto, f-ino Rita Permeti, la kasistino de la sekcio, s-ro Shaban Hasani, ingxeniero pri konstruado, s-ro Nehat Sokoli, instruisto pri biologio, s-ro Agim Peraj, pentristo-instruisto, prezidanto de AEL, f-ino Enkela Xhamaj, instruistino pri la angla, s-ino Heide Martha Otto, instruistino de fremdlingvoj.

Cxi-jare funkcias lernokursoj en Vlora, Kukes, Pogradec kaj Lezhë. Cxiun duan monaton la sekcio eldonas plurpagxan sekcian bultenon. Agim Peraj estas nun pretiganta fakan vortaron. Bardhyl Selimi revizias sian lecionaron (laux la Zagreba Metodo) kaj finpretigas duvojan vortaron surbaze de PIV. Krome li, kune kun s-ro Pistoli kompilas grandan Albanan-Esperantan vortaron surbaze de la granda Albana-Albana vortaro.

La laboron de la sekcio malfaciligas, ke – pro la konataj ekonomiaj kialoj – ili ne povas mem pagi sian membrokotizon en la diversaj internaciaj organizoj, ecx la akiro de vizo – ekzemple al Italio – ofte signifas nesolveblan problemon.

La sekciestro nun ne havas retan aliron, sed vi povas atingi lin laux la adresoj: Shhasani@albmail.com; sbokshi@bankofalbania.org; star@albmail.com; pcipo @uptal.tirana.al. Iam, eble ekfunkcios ankaux lia propra adreso: bardhylselimi@ yahoo.com. Lia telefono: ++355 4 238 558.

Laux la sekciestra raporto kompilis Jozefo Németh

 

Britio

Kiu helpas?

Kiu ne jam auxdis pri Urso-Kurso, la ampleksa, porinfana instru-kompleto - moderna, plenkolora, amuza? Certe ne anoj de la brita sekcio de ILEI, cxar multaj tre malavare finance subtenis la projekton, entuziasmas pri gxi kaj helpas en la disvastigado kaj korektado. Sed kio pri anoj de niaj aliaj landaj sekcioj? Kion VI scias pri la projekto?

Britio trovigxas en malfacila situacio rilate Esperanton. Se la angla ja farigxas la nova internacia lingvo – kaj ni permesas al ni tie cxi diri, ke ni forte kontrauxstaras la ideon – kian esperon havos Esperanto en nia lando? Anstataux plendi pri gxi tamen, ni faris ion. Ni verkis bonegan kurson, celante infanojn kaj sukcesas enretigi tutajn familiojn. Cxar temas pri koresponda kurso – cxar ni estas realismaj kaj konscias, ke mankas homforto tie cxi por dauxre arangxi kursojn – ni devis inkluzivi iom de la angla lingvo por kelkfoje klarigi. En la porinfanaj kajeroj trovigxas malmulte de anglaj vortoj, kaj cxiuokaze ni provizas Esperantan tradukon por tiuj, kiuj gxin deziras. La porgepatraj libroj, kiuj inkluzivas plenajn klarigojn, aldonajn laborfoliojn, aktivigajn kartojn por ‘Mil Unuaj Vortoj’, kompreneble aperas anglalingve. La kromajxoj, kart-ludoj kaj kvizkartaro estas cxiuj eldonitaj en Esperanto.

Ne, ni ne plendas pri la situacio en Britio rilate la anglan lingvon, ni ne plendas pri la sinteno de la registaro kaj infanoj rilate fremdajn lingvojn, ni ne plendas pri la manko de homforto por antauxenigi Esperanton, ni faris ion por gxi. La rekomendo cxi-jare en la ETA-jarkunveno estis malfondi la britan sekcion, kaj fordoni cxian monhavon. Kial? Gxuste pro tio, ke mankas homforto kaj ege malmultaj deziras aux nun povas kunlabori. Sed malgranda teamo akceptis la respondecon kaj savis gxin…ni plulaboros. Gxuste pro tio, ke ni, en hejmlando de la nova internacia lingvo, faras ion pozitivan, strebas allogi novajn membrojn kaj instrui, cxu ni ne rajtas je iom da subteno flanke de nia gepatra organizo, ILEI? Cxu ne cxiuj niaj sekcioj havas la saman celon? Ni povas facile kompreni, ke mankas subteno de la diversaj naciaj organizoj en Britio mem, sed kio pri nia internacia gekolegaro?

Kial la estraro de ILEI sxajne subtenas nur siajn proprajn eldonojn? Kial akcepto kaj kuragxigo kaj aktiva subteno mankas? Cxu cxar nia kurso enhavas iom da anglaj vortoj? – iom stulta kialo por kontrauxstari kurson, kiu nepre devas esti koresponda, kaj kiu jam kaptis cxirkaux 70 familiojn en Britio, infanojn KAJ gepatrojn. Cxu cxar gxi ne sekvas la sxajnan ILEI-an instru-metodon, kaj ne estas plenplena je verboj en la unuaj du-tri pagxoj? Iom netolerema, cxar ekzistas pluraj diversaj instru-metodoj kaj cxi tiu nia tute tauxgas por kaj koresponda kaj cxeesta instruo, kaj verb-forta ne nepre estas la pli bona. Cxu ne diverseco gravas? Cxu cxar ni ne sciigis al ILEI pri niaj unuaj planoj kaj petis kunlaboron? Sed ni ne havis tempon atendi…la angla vaste disvastigxas kaj Esperanto mortas en Britio, kaj cxu unu el la celoj de ILEI ne devus esti kuragxigi sekciojn sendepende agi, aux cxu ILEI havas la homforton por cxion fari mem? Suficxas la admonetoj – ni ne plu mencios la strangan mankon de subteno flanke de nia gepatra organizo, cxar ni deziras esti pozitivaj.

Do por tiuj, kiuj ja interesigxas jen mallonga gxisdatigo. Cxio progresas bone. Cxi-jare ni espereble sukcesos pritrakti pli grandskalan reklamadprogramon, sed, malgraux la cxi-jaraj problemoj, ni ne estis neaktivaj! Ni disponas je granda ligna urso, kiun ni uzas kiel reklamilon, kaj "li" trovigxas cxe kongresoj kaj en bibliotekoj. Cxiu EAB-anoj ricevis du el niaj reklamaj fisx-posxtkartoj kun peto sendi ilin al konataj infanoj. Atendas familioj, kiuj nun sekvas la kvaran parton de la kurso, jam preparita de ni laborkajero (en la angla lingvo!) por akompani "Tendaraj Tagoj 1". Novajxletero, "Bear Facts" aperas sezone kaj estas bona sukceso. Pere de gxi ni retenas kontakton kun la gepatroj kaj iom post iom enkondukas ilin en la Esperantan mondon. Infanoj havas sxancon partopreni konkursojn kaj tiuj ankaux estas tre popularaj kaj helpas reteni intereson. La orienta federacio de EAB "adoptis" urson kaj dissendas la ricevitajn senpagajn enirbiletojn al konkurs-gajnintoj. Ni organizas nun porinfanan semajnfinon, kiu okazos dum la oktobra trimestromeza ferisemajno, kaj jam vekis grandan intereson flanke de la infanoj kaj gepatroj – ege malofta okazajxo en Britio. Nu, eble la cxefa afero estas, ke tiuj, kiuj ja acxetas kaj tralaboras la kurson sxajne estas tre kontentaj pri la prezentmaniero kaj la akompana materialo kaj farigxas Esperantistoj. Eble, fine, nur tio gravas.

Angela Tellier, en la nomo de Esperanto Teachers' Association

 

Japanio

Esperanto en lernejoj kaj universitatoj

En Japanio antaux 2 jaroj komencigxis unuafoje normala leciono de Esperanto kiel unu el fremdaj lingvoj en supera mezlernejo. La lernejo, kies nomo estas Nippa, trovigxas en la gubernio Kanagauxa. Laux enketo oni instruas Esperanton en 15 universitatoj kaj 2 superaj mezlernejoj. Kiel unu el ekster-klasaj aktivadoj lernantoj lernas Esperanton en 3 superaj mezlernejoj kaj 2 elementaj lernejoj. En Kvazauxlernejo Tibor Sekelj partoprenas 2 elementaj lernejoj kaj 1 mezlernejo.

Informis: NAKATSUKA Kimio

nakatsuka@mtg.biglobe.ne.jp

 

Svedio

Märtha Andreasson forpasis

Post kelkjara kormalsano mortis sinjorino Märtha Andreasson la 8-an de majo 2000, 73-jara. £i vivis en Gotenburgo, Svedio, kaj eklernis E-on en 1953. Kiel tre agema homo sxi baldaux mem instruis, kaj dum la sekvaj jardekoj sxi gvidis multajn kursojn de diversaj specoj. En la lastaj jaroj oni kadre de tiuj kursoj ofte okupigxis pri tradukoj. La lasta rezulto estas Esperanta versio de la libreto "Ekonomio sen rento kaj inflacio" de Margrit Kennedy, kiu baldaux estos publikigita.

Märtha estis talenta precipe kiel organizanto. £i faris grandan laboron por organizi la seminariojn de Sveda Esperanto-instituto kaj estis membro de ties direkcio kaj ekzamena komisiono gxis la morto. Antauxe sxi estis estrarano ankaux de diversaj aliaj organizajxoj kaj dum kelka tempo komitatano de UEA. Per sxia morto la E-movado perdis tre sindedicxan kaj aprecatan laboranton.

Bo Sandelin

 

Svislando

Instruista kurso denove en KCE

Post multjara pauxzo, la tradicio pri porinstruistaj kursoj gvidataj de ILEI en Kultura Centro Esperantista, Svislando, restarigxis auxguste. Oko da partoprenantoj frekventis la trian nivelon de la tria sesio de PIK (Plurnivelaj Intensivaj Kursoj) kies unua semajno dedicxigxis al didaktiko. La emfazo estis je teknikoj rapide evoluigi parol- kaj kompren-kapablon en lernantoj, per starigo de situacioj postulante aux invitante je komunikado. Kursanoj mem plenumis plurajn taskojn por sperti mem la teknikojn.

Levigxis la ideo, ke ILEI refoje okazigu instrukurson en KCE; eventuale en aprilo 2001 cxirkaux pasko, cxar la auxgusta periodo sxajnas jam plenigita de aliaj arangxoj. Se la nova ekzamena nivelo (instru-kapableco) estos suficxe preta, la kurso povos prezenti tion kaj partopreno povus validi kiel unu el la kondicxoj por la ekzameno.

Smg

 

Usono

Instruado de Esperanto en Usono 1999-2000

(Kompletigo de la Jarraporto en IPR 99/2)

Dum la pasinta somero, okazis cxe la San Franciska £tata Universitato la bone konata intensiva, tri-semajna, por-kredita kursaro je tri niveloj. Cxeestis entute 55 kursanoj (24 el Usono, 11 el Japanio, 3 el Svedio, po 2 el Britio, Kanado, kaj Kostariko, kaj 1 el Meksiko) sub la lerta gvidado de Mark Fettes (Kanado), Atilio Orellana Rojas (Argentino/Nederlando), Joel Brozovsky (Usono/Japanio), kaj Maria Hopkins (Pollando/Kanado). Cxi-somere la instruistoj estis same elstaraj: Grant Goodall (Usono), Spomenka £timec (Kroatio), Dennis Keefe (Usono/Francio), kaj Reza Kheir-khah (Irano).

Dum la jxusa lerneja jaro, la auxdaca 15-leciona vidbenda projekto de ELNA (Esperanto-Ligo por Nord-Ameriko) "Pasporto al la Tuta Mondo" dauxre progresis. La dek du lecionojn kiujn oni jam filmis, kaj kiuj estas laux rekta metodo, la kursanoj cxe SFU uzos cxi-somere. La lecionaro instruas ne nur la lingvon Esperanto sed samtempe gxian kulturon.

Pasintan junion, versxajne por la unua fojo en usona historio, usonanino diplomigxis cxe universitato en la fako Esperanto. Temas pri Jennifer Korp, kiu atingis tion cxe "Principia College" en Elsah, Illinois, sub la gvidado de D-ro Duncan Charters, kiu en julio 1999 gvidis tri-tagan instru-seminarion cxe la sama lernejo, kun 11 partoprenantoj.

Lastjare ses esperantistoj sukcese ekzamenigxis per la usonaj ekzamenoj, kies tri niveloj celas parolantojn de la angla; kaj en majo 2000 sukcesis ses aliaj, cxi-foje dum la ELNA Esperanto-kongreso. La ekzamenoj estas sub la auxspicio de ELNA kaj AAIE (Amerika Asocio de Instruistoj de Esperanto).

Pasintjare aligxis al la ELNA perkoresponda E-kursaro nur 4 novaj kursanoj, kaj finstudis nur 6, kvankam estas entute 155 aligxintoj. Nuntempe multaj usonanoj lernas E-on per la reto. Laux Marko Rauhamaa, kiu administras per-retan 10-lecionan kurson por angle parolantoj, en septembro 1999, 31 instruantoj gvidis 100 studantojn; kaj cxiumonate 300 volas aligxi (mankas suficxe da instruantoj) kaj 20 finstudas. Tamen, multaj ne indikas sian landon; do, temas ne nur pri usonanoj. En Usono almenaux unu E-klaso (tiu de Bill Maxey, en Powhatan, Virginia) cxi-jare partoprenas la ILEI-projekton "Interkulturo".

Infanoj Cxirkaux la Mondo (ICxLM), kiun fondis usonanino Charlotte Kohrs, nun estas parto de ELNA, sub la gvido de Komisiito pri Edukado, Kent Jones, kun Darlene Evans kiel kunordiganto (7 AAIE-anoj helpas sxin). ICxLM ankoraux senpage posxtas siajn libretojn kaj kasedojn al infanoj kiuj tion petas, kaj nun sercxas desegnojn pri ideala mondo por infanoj.

Cxi-jare AAIE jarkunsidis la 21-an de majo en Atlanta, Georgia. Prezidis prezidanto Ron Glossop (ILEI vic-prezidinto), reelektigxis kasisto Jim Droege, kaj elektigxis Kent Jones kiel Eduka Sekretario. Oni faris rezolucion, kiu celis membrigi en AAIE novajn instruistojn de E-o, kiuj raportis pri siaj klasoj.

Aperas en la septembra numero de la AAIE-Bulteno statistikoj pri E-klasoj en Usono kiujn kompilas la Eduka Sekretario de AAIE. Tamen, multaj instruantoj ne sendas siajn informojn. Malgraux tio, lastjare oni raportis entute 38 klasojn kaj 1206 kursanojn, el kiuj 149 estis plenagxuloj, 196 junuloj, kaj 861 infanoj. En lernejoj lernis 28 klasoj, 12 el kiuj estis por-kreditaj, 15 oficialaj, kaj 5 devigaj.

Laux la statuto de AAIE, cxiu AAIE-membro estas auxtomate ano de ILEI, kaj tiucele parto de la AAIE-kotizo kovras la ILEI-kotizon. Kvankam nun estas nur 34 AAIE-membroj, nia kasisto pagis al ILEI kotizojn por 60, cxar multaj antauxaj AAIE-anoj poste realigxos, kaj ankaux, cxar ni volas tiel subteni ILEI.

Cxiu AAIE-membro ricevas nian Bulteno-n kvar fojojn cxiujare. Kutime ekzemplero de IPR estas kun la Bulteno, kiu estas parte anglalingva kaj parte en Esperanto. Gxiaj rubrikoj regule inkluzivas la jenajn: ILEI-Aferoj, Volas Korespondi, De kaj pri niaj membroj, Legindajxoj, Kalendaro, Instruado, kaj Esperanto Alilande.

Doroteo Holland, ILEI-Sekciestro por Usono